S- kampag­ne er ab­surd

BT - - DEBAT - UD­LÆN­DIN­GEPO­LI­TIK Dansk Fol­ke­par­ti, MF TER­R­OR­PAK­KE Is­høj i går

Hans Kri­sti­an Ski­b­by

Hvis el­lers ik­ke si­tu­a­tio­nen var så al­vor­lig på asy­l­om­rå­det, så bur­de man jo læg­ge sig på gul­vet og rul­le sig af grin over So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ny­e­ste kampag­ne.

Det er jo en klok­ke­klar fak­tu­el kends­ger­ning at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­den val­get i 2011 har lem­pet ud­læn­din­ge­lov­giv­nin­gen over 30 gan­ge i kom­pag­ni­skab med De Ra­di­ka­le og SF. Kra­ve­ne til ud­læn­din­ges dansk­kund­ska­ber, fj er­nel­se af po­int­sy­ste­met på fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og per­ma­nent op­hold kan næv­nes sam­men med ret til fuld fol­ke­pen­sion til ny­an­kom­ne asylan­sø­ge­re med op­hold­stil­la­del­se.

Li­ge­le­des har vi ik­ke glemt fj er­nel­sen af den tid­li­ge­re ind­før­te in­te­gra­tionsy­del­se, som gav klæk­ke­li­ge løn­for­hø­jel­ser til tu­sind­vis af til­rej­sen­de fra Sy­d­eu­ro­pa og det afri­kan­ske kon­ti­nent.

Nu nær­mer sig et fol­ke­tings­valg, og så frem­fø­rer So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne det­te ab­surd­te­a­ter, hvor væl­ger­ne skal fi nde sig i en så skan­da­løst mis­vi­sen­de kampag­ne. Men hel­dig­vis kø­ber væl­ger­ne ik­ke den ud­læg­ning!

Re­gi­na Hil­lerup

Næp­pe har ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) præ­sen­te­ret 11 nye til­tag eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn, før­end der er ud­brudt re­gu­lær valg­kamp i ter­r­or­be­kæm­pel­se.

Tre af til­ta­ge­ne om­hand­ler op­stram­ning af reg­ler om prø­ve­løsla­del­se, styr­kel­se af myn­dig­heds­sam­ar­bej­de og me­re fo­kus på ra­di­ka­li­se­ring i fængs­ler­ne. De bor­ger­li­ge par­ti­er vil ha­ve hand­ling her og nu, mens re­ge­rin­gen vil ned­sæt­te et ud­valg.

Det vil ta­ge fi re til seks må­ne­der at ud­ar­bej­de for­ar­bej­der og lov­for­slag til den nye an­ti­ter­r­or­pak­ke, idet der skal fo­re­ta­ges høring af for­skel­li­ge myn­dig­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lan­ce­re­de sin nye kampag­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.