Ja, to­nen mang­ler hjer­te­rum

BT - - DEBAT - PEL­LE DRAG­STED

Fol­ke­tings­kan­di­dat, EL

at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har valgt at bru­ge si­ne res­sour­cer og valg­kamps­bud­get på at ka­ste sig ind i en kon­kur­ren­ce med Dansk Fol­ke­par­ti og Ven­stre om, hvem der kan væ­re hår­dest over for men­ne­sker på fl ugt. I ste­det kun­ne de pri­o­ri­te­re at sæt­te fo­kus på nog­le af de an­dre vig­ti­ge ud­for­drin­ger, vi står over­for; dag­pen­ge­sy­ste­met, kol­le­ger i luft hav­nen, der op­le­ver et vold­somt an­greb på de­res løn- og ar­bejds­for­hold, æl­dre men­ne­sker,

DET ER ÆR­GER­LIGT,

der lig­ger i møg­be­skid­te lag­ner, for­di der er skå­ret så me­get ned på hjem­me­hjæl­pen.

sel­ve ind­hol­det, jeg er kri­tisk over­for. Jeg sy­nes, det er rig­tigt, at folk skal ar­bej­de. Det gæl­der al­le, der bor i Dan­mark. Men pro­ble­met er, at der ik­ke er ar­bej­de til os al­le sam­men. Og nog­le af dem, der står ba­gerst i kø­en, er desvær­re tit folk med uden­land­sk bag­grund. Der bur­de fo­kus lig­ge. Men an­non­cen vir­ker som en stor, tyk pe­ge­fi nger, der pe­ger på ind­van­dre­re og fl ygt­nin­ge og si­ger: ’ I gi­der ik­ke ar­bej­de.’

DET ER IK­KE

Det er et for­kert fo­kus.

snak­ke om det he­le i Dan­mark, men som po­li­tisk par­ti ta­ger man et valg om, hvil­ke te­ma­er og spørgs­mål man vil ska­be de­bat om. Der har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne valgt at hop­pe med på den vogn, der hed­der: ’ Hvem kan væ­re hår­dest mod ud­læn­din­ge.’ I en si­tu­a­tion hvor mil­li­o­ner er på fl ugt i Sy­ri­en f. eks., er det et mær­ke­ligt sig­nal at sen­de. Jeg sav­ner hjer­te­rum og men­ne­ske­lig­hed. Jeg sy­nes ik­ke, man skal pra­le af, at man vil stram­me i så­dan en si­tu­a­tion. Det sy­nes jeg er trist.

VI SKAL KUN­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.