Thor­ning ba­lan­ce­rer mel­lem to rol­ler

ME­NER

BT - - DEBAT -

» HUN FÅR DRON­NIN­GEN og tv­ti­den for sig selv. Det er me­get smart gjort, « som den 72- åri­ge tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster si­ger med hen­vis­ning til den nye ho­ved­ta­ler.

Som ud­gangs­punkt er det kun godt, at lan­dets stats­mi­ni­ster ta­ler ved den vig­ti­ge be­gi­ven­hed. MEN PER STIG Møller vur­de­rer selv, at Thor­ning kan ha­ve sat sig selv på ta­ler­li­sten som en op­takt til fol­ke­tings­val­get, der helt sik­kert kom­mer i lø­bet af året, men som iføl­ge en ræk­ke po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re me­get vel kan kom­me i lø­bet af maj.

Og her er det, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt er nødt til ba­lan­ce­re mel­lem to rol­ler.

Ja, hun er for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som kæm­per det, der lig­ner en umu­lig kamp, for at gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten. Men hun er og­så Dan­marks stats­mi­ni­ster.

Selv om det er sam­me per­son, er det to for­skel­li­ge rol­ler, som skal væg­tes over for hin­an­den. Hel­le Thor­ning- Sch­midt er stats­mi­ni­ster for he­le Dan­mark, og der­for kan hun ik­ke bru­ge den rol­le til at sæt­te sig selv i sce­ne i en valg­kamp. Det gi­ver en uba­lan­ce i den de­mo­kra­ti­ske kamp om mag­ten. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.