THOR­NINGS FÅR OG BUK­KE ’’

S- kampag­ne om stram­me asyl­reg­ler og krav til ind­van­dre­re skal vi­se, at S ik­ke læn­ge­re er ban­ge

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud­rul­ler nu an­den run­de af den sto­re ima­ge­kampag­ne, som blev ind­ledt eft er stats­mi­ni­ste­rens nytårs­ta­le. Først hand­le­de det om at byg­ge Thor­ning op som stats­le­der og S- for­mand, nu hand­ler det om at hol­de op med at væ­re ban­ge. S er ik­ke læn­ge­re ban­ge for de­bat­ten om ud­læn­din­ge, ly­der det. Men stra­te­gisk lig­ner det nu sna­re­re en front­for­kort­ning. S- KAMPAG­NEN SKÆL­DES UD bå­de fra høj­re og ven­stre si­de af Fol­ke­tin­get – og det fak­tum ale­ne får kampag­nen til at se midtsø­gen­de ud. Med bud­ska­bet ’ kom­mer du til Dan­mark, skal du ar­bej­de’, brin­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sig i takt med sto­re de­le af be­folk­nin­gen, som S i hen­ved 15 år har væ­ret ude af takt med. Spørgs­må­let er, om væl­ger­ne ta­ger bud­ska­bet for på­ly­den­de. DET ER DA og­så net­op tro­vær­dig­he­den, de bor­ger­li­ge væl­ger at an­gri­be. Be­skyld­nin­ger om ’ tidlig aprils­nar’, ’ ma­ni­pu­la­tion på højt ni­veau’ og ’ for­søg på at vild­le­de’ fy­ger gen­nem luft en. Hvis det lyk­kes for de bor­ger­li­ge at stemp­le den­ne kampag­ne som løft ebrud 2.0, så får So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i bed­ste fald ik­ke no- get ud af kampag­nen – i vær­ste fald ta­ber de på den. Hvis det omvendt lyk­kes Thor­nings trop­per at vin­de spin- kri­gen og få ud­lagt kampag­nen som et be­vis på, at S og R har fun­det hin­an­den i et lang­tids­hold­bart kom­pro­mis, og at bal­la­den om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken er fl yt­tet over i blå blok – ja, så kan S langt om læn­ge kom­me på om­drej­nings­høj­de med Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti. DET ER IN­DIS­KUTA­BELT, at Ven­stre dø­jer med in­tern ue­nig­hed om linj­en. Det ud­læg­ges som en strid om to­nen i de­bat­ten, men det er me­re end blot en strid om ord. Det er en arm­læg­ning mel­lem en na­tio­nal­kon­ser­va­tiv linje og en klas­sisk li­be­ral til­gang. Og nok er blå blok for­an i me­nings­må­lin­ger­ne, men den slags ue­nig­he­der har de ik­ke råd til, hvis de skal vin­de et kom­men­de valg. S- KAMPAG­NEN TO­NER – i mod­sæt­ning til for­ti­dens fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­re­de an­non­cer med S/ SF – i den­ne ud­ga­ve rent fl ag på kon­fl ikt og for­skel­le. El­ler sagt med Fog­hs ord: Os og dem, får og buk­ke. Det er et felt, hvor V og DF har stå­et i me­get læn­ge­re tid. Det be­løn­ner de væl­ge­re, der eft er­spør­ger den linje. S vil utvivl­s­omt og­så skuff e nog­le eg­ne væl­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.