Her er Thor­ning

Thor­ning gi­ver den gas som stats­mand og pres­ser Per Stig Møller

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk, kar­ker@ bt. dk

VALGRUMMEL

An­dreas Kar­ker Ud­skri­ver stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt valg til ju­ni?

På Chri­sti­ans­borg har op­po­si­tio­nen bidt mær­ke i, at stats­mi­ni­ste­ren med held og dyg­tig­hed har is­ce­ne­sat sig selv som stats­le­der i en klas­se for sig

et be­gynd­te med nytårs­ta­len og hen­des vær­di­ge op­træ­den i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet mod Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge i fe­bru­ar. Der­ef­ter kom det vel­lyk­ke­de ar­ran­ge­ment med kvin­de­li­ge mi­ni­stre på Ma­ri­en­borg på Kvin­der­nes In­ter­na­tio­na­le Kamp­dag 8. marts.

Fra april til ju­ni vil fem sto­re na­tio­na­le be­gi­ven­he­der sæt­te stats­mi­ni­ste­ren i cen­trum på en så­dan må­de, at de ud­gør en nær­mest per­fekt af­fy­rings­ram­pe for et fol­ke­tings­valg. Imens Thor­ning gi­ver den som lands­mo­der, ar­bej­der op­po­si­tions­le­de­ren Lars Løk­ke Ras­mus­sen nær­mest i små­tings­af­de­lin­gen. Ons­dag var han f. eks. på be­søg på Munk­holm­bro­en over Isefjor­den og hos Ves­teg­nens Vin­du­er i Her­lev.

Thor­ning kan 12. april fejre 10 år som for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Fi­re da­ge se­ne­re hol­der hun fest­ta­len ved en gal­la­mid­dag for dron­ning Mar­gret­he, som fyl­der 75 år.

Til maj er hun ef­ter eget øn­ske ble­vet ind­sat som ho­ved­ta­ler med mar­ke­rin­gen af 70- året for be­fri­el­sen. Op­rin­de­ligt skul­le kon­ser­va­ti­ve ne­stor Per Stig Møller ha­ve holdt ho­ved­ta­len i Min­de­lun­den. Han er nu skub­bet ud af pro­gram­met.

Bad om at kom­me på pla­ka­ten

Det er Per Stig Møl­lers ind­tryk, at Thor­ning selv bad om at bli­ve sat på pla­ka­ten. Han er skuf­fet over så­dan at bli­ve vra­get, da det for­ment­lig var hans sid­ste chan­ce for at ta­le til de få mod­stands­folk, der sta­dig er i li­ve. På den an­den si­de er det svært for ar­ran­gø­rer­ne at si­ge nej til en stats­mi­ni­ster.

» Hun får Dron­nin­gen og tv- ti­den for sig selv. Det er me­get smart gjort, « si­ger den 72- åri­ge tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster.

Hvis Thor­ning øn­sker at læg­ge fol­ke­tings­val­get li­ge in­den som­mer- fe­ri­en, er det en per­fekt op­takt, vur­de­rer Per Stig Møller.

5. ju­ni er hun som Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster det na­tur­li­ge om­drej­nings­punkt for fejrin­gen af 100- året for kvin­der­nes val­gret.

Men nu mø­der det stor­sti­le­de ar­ran­ge­ment, som Fol­ke­tin­gets for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft og Stats­mi- lovs­ar­ran­ge­men­tet til­ret­te­læg­ges på den må­de.

» Jeg sy­nes, det er helt for­kert, at re­ge­rin­gen har valgt at fejre 5. ju­ni og på en må­de, så det bli­ver me­get svært for de med­lem­mer, der er valgt på den an­den si­de af Sto­re­bælt, at nå at del­ta­ge bå­de i fejrin­gen i Fol­ke­tin­get og sam­ti­dig og­så at pas­se bag­land og grund­lovs­mø­der. De jy­ske og fyn­s­ke med­lem­mer kom­mer til at stå i et svært di­lem­ma - skal de væ­re med til fejrin­gen af kvin­der­ne el­ler skal de pas­se de vig­ti­ge grund­lovs­mø­der, « si­ger han.

Valg­kamp

I kun­ne vel drop­pe ar­ran­ge­men­tet på Chri­sti­ans­borg?

» Det bli­ver nok den na­tur­li­ge føl­ge af det, at folk pas­ser de­res bag­land og så kom­mer til fe­sten om af­te­nen. På den må­de får stats­mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­gets for­mand sce­nen me­get ale­ne. Man kan godt over­ve­je, om det er en be­vidst hand­ling, der dre­jer sig me­re om at fø­re valg­kamp

MAN­DAG 23. MARTS 2015

D

.

Ved en per­leræk­ke af na­tio­na­le be­gi­ven­he­der in­den som­mer­fe­ri­en kan stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt is­ce­ne­sæt­te sig selv om stats­mand og op­nå den per­fek­te af­fy­rings­ram­pe for et valg, me­ner op­po­si­tio­nen. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.