’’

BT - - NYHEDER - Per Stig Møller

Hun får Dron­nin­gen og tv- ti­den for sig selv. Det er me­get smart gjort

ni­ste­ri­et har til­ret­telagt, hård kri­tik.

Fle­re bor­ger­li­ge po­li­ti­ke­re fra Jyl­land og Fyn har skre­vet til Lyk­ke­toft og be­kla­get sig over, at den sær­li­ge fejring i Kø­ben­havn for­hin­drer dem i at ta­le ved de­res eg­ne grund­lovs­mø­der ude i lan­det.

Spæn­der ben for mø­der

En af dem er De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do.

» Hvor­for skal vi del­ta­ge i det­te her re­ge­rings- cir­kus? Thor­ning vil ger­ne stå og gi­ve den gas som stats­mand. Det er val­går, det er fair nok, og hvem vil­le ik­ke gø­re det? Men det er et pro­blem, for­di der er tra­di­tion for, at vi hol­der grund­lovs­mø­der ude i lan­det, hvor vi er valgt. Jeg har selv tre mø­der på Fyn. Kl. 11 ta­ler jeg i Oden­se, kl. 13 i Svan­nin­ge og kl. 15 i Faa­borg. Skal jeg vir­ke­lig mel­de af­bud til de mø­der? Det vil jeg me­get nø­digt. Jeg sy­nes fak­tisk, det er vig­tigt at mø­de væl­ger­ne, når vi kan. Det stil­ler De Kon­ser­va­ti­ve i en aka­vet si­tu­a­tion, at kon­ge­hu­set er in­vi­te­ret til ar­ran­ge­men­tet på Chri­sti­ans­borg, for­di vi al­tid ger­ne vil mø­de den kon­ge­li­ge fa­mi­lie, « si­ger hun.

Camilla Hersom, som er De Ra­di­ka­les med­lem af Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um, an­fø­rer, at Mai Merca­dos di­lem­ma langt­fra er no­get sær­til­fæl­de. Med­min­dre man er valgt i Kø­ben­havn, kom­mer al­le fol­ke­tings­med­lem­mer til at fo­re­ta­ge en ben­hård pri­o­ri­te­ring. For grund­lovs­dag kan ik­ke så­dan flyt­tes.

» Der er kun én grund­lovs­dag og kun én dag, hvor det er 100 år si­den, kvin­der­ne fik val­gret, « si­ger hun.

Ven­stres ener­gi­o­rd­fø­rer Lars Chr. Lil­le­holt, som er valgt på Fyn, fin­der det ik­ke ’ sær­lig sym­pa­tisk’, at grund-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.