’’

BT - - NYHEDER - Mai Merca­do

Hvor­for skal vi del­ta­ge i det­te her re­ge­rings- cir­kus? Thor­ning vil ger­ne stå og gi­ve den gas som stats­mand

for stats­mi­ni­ste­ren end at fejre kvin­der­nes val­gret, « si­ger Lars Chr. Lil­le­holt.

Mo­gens Lyk­ke­toft hå­ber, man fin­der en løs­ning, al­le kan le­ve med.

’ Mit ind­tryk er, at præ­si­di­et og grup­pe­for­mæn­de­ne er eni­ge om, at Fol­ke­tin­get li­ge­som i 1999 skal stå for for­mid­da­gens ju­bilæums­fest­lig­he­der på Chri­sti­ans­borg. Der­i­mod har jeg til re­ge­rin­gen vi­de­re­bragt et øn­ske fra en ræk­ke par­ti­er om at flyt­te grund­lovs­da­gens plan­lag­te fest­fo­re­stil­ling fra 5. til 4. ju­ni om af­te­nen af hen­syn til de med­lem­mer af Fol­ke­tin­get, der skal nå ud til grund­lovs­mø­der langt fra Kø­ben­havn,’ skri­ver han i en mail til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.