’ Thor­ning ud­nyt­ter si­tu­a­tio­nen’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

IR­RI­TA­TION

Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind er ir­ri­te­ret - men ik­ke over­ra­sket - over den må­de, stats­mi­ni­ste­ren ud­nyt­ter for­å­rets be­gi­ven­he­der til egen for­del på. Hel­le Thor­ning- Sch­midt ind­ta­ger cen­tra­le rol­ler ved fle­re be­gi­ven­he­der med stor of­fent­lig be­vå­gen­hed i den kom­men­de tid.

» Det er klart, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt ud­nyt­ter si­tu­a­tio­nen. I USA kal­der man det ’ Bring out Airfor­ce One.’ Op­po­si­tions­le­de­ren kan jo ik­ke mat­che det fak­tum, at når fly­et let­ter, så let­ter det.

Hun prø­ver at lig­ne en ver­dens­mand, mens Ven­stres for­mand skal lig­ne en lo­kal­po­li­ti­ker - men i vir­ke­lig­he­den er det jo stik omvendt, « si­ger Sø­ren Pind, der læn­ge har tro­et

på valg i maj, og det gør han fort­sat.

Si­ger ét og gør no­get an­det

» So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger jo ét før val­get og gør no­get an­det bag­ef­ter - en tra­di­tion ind­ledt af Poul Nyrup Ras­mus­sen og fort­sat af Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Og så kan de rej­se rundt til nok så man­ge fi­ne ar­ran­ge­men­ter og læ­se det op, der lig­ger for­an dem. Men i sid­ste en­de bli­ver det op­po­si­tio­nens op­ga­ve at fast­hol­de, at det hand­ler om po­li­tik.

Det hand­ler om, hvor­vidt man sy­nes, at et kon­tant­hjælpsloft på 454.215 kr. er man­ge pen­ge, el­ler om det ba­re er helt i or­den. Om man sy­nes, ind­van­drin­gen til Dan­mark skal for­ø­ges, og man ik­ke kan stil­le no­get op, el­ler man skal gø­re no­get ved det. Om dan­sker­ne skal ha­ve let­tet skat­te­byr­den, el­ler man er li­geg­lad med det, « si­ger Sø­ren Pind.

kark-/ smo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.