90.000 øst­ar­bej­de­re i Dan­mark er ny re­kord

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AR­BEJDS­MAR­KED

Fle­re og fle­re øst­eu­ro­pæ­e­re fin­der vej til de dan­ske ar­bejds­plad­ser, skri­ver Fag­bla­det 3F.

Iføl­ge tal fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring steg an­tal­let af øst­ar­bej­de­re i 2014 med ti pro­cent, så det kom op på 90.875. Der er fle­re end no­gen­sin­de før, og det er en for­dob­ling, si­den kri­sen brød ud.

» Kur­ven fort­sæt­ter med at sti­ge, og der kom­mer sta­dig fle­re øst­ar­bej­de­re. Der er helt gi­vet pen­ge at spa­re for ar­bejds­gi­ver­ne, og den dy­na­mik fort­sæt­ter. Man­ge ar­bejds­gi­ve­re er gla­de for øst­eu­ro­pæ­isk ar­bejds­kraft. De er me­re flek­sib­le, og vi ved og­så, at de er la­ve­re løn­ne­de end dan­ske­re, « si­ger Sø­ren Kaj Andersen, cen­ter­le­der og lek­tor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, til 3F.

Der er især sket en stig­ning i bran­cher­ne in­den for ren­gø­ring, byg­ge­ri, gart­ne­ri, land­brug, ho­tel og re­stau­ra­tion samt in­du­stri­en.

På me­tro­byg­ge­ri­et i Kø­ben­havn ar­bej­der man­ge pol­ske og ru­mæn­ske ar­bej­de­re. Byg­ge­ri­et har væ­ret pla­get af fle­re sa­ger om løns­nyd og dår­li­ge ar­bejds­for­hold. Sa­ger, som byg­ge­for­mand i Byg­ge, Jord og Mil­jø i Kø­ben­havn Jens Kir­ke­gaard har væ­ret med til at fø­re. Han me­ner, man­ge virk­som­he­der hy­rer uor­ga­ni­se­ret uden­land­sk ar­bejds­kraft for at tje­ne fle­re pen­ge.

Hos ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­gen Dansk Byg­ge­ri for­kla­rer man det sti­gen­de an­tal uden­land­ske ar­bej­de­re med, at der og­så er fle­re uden­land­ske en­tre­pre­nø­rer på de sto­re byg­ge­ri­er. For­e­nin­gens chef ana­ly­ti­ker Finn Bo Frand­sen af­vi­ser, at virk­som­he­der­ne spe­ku­le­rer i løn­dum­ping.

Me­tro­byg­ge­ri­et er et af de ste­der, der og­så bru­ger ar­bejds­kraft fra Øst­eu­ro­pa. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.