Nyt lys over mystisk selv­mord

BT - - NYHEDER - Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

KAP­TA­JN DI­NE­SEN

Den le­gen­da­ri­ske even­ty­rer kap­ta­jn Di­ne­sen hæng­te sig selv for næ­sten 120 år si­den, men først nu er mo­ti­vet til det selv­mord, der kom til at be­ty­de så me­get for Dan­marks stør­ste for­fat­ter, Ka­ren Blixen, opkla­ret, skri­ver Po­li­ti­ken.

» Wil­helm Di­ne­sen, der var no­get af en for­fø­rer, hav­de lo­vet sin puri­tan­ske svi­ger­mor, ’ Ma­ma’ Mary Lucin­de We­sten- holz, at han vil­le hol­de sig på måt­ten ef­ter ind­gå­el­sen af æg­te­ska­bet med hen­des dat­ter In­ge­borg, « si­ger hi­sto­ri­ker Tom Buk- Swi­en­ty, der ef­ter fem års research har gra­vet hi­sto­ri­en frem: » Men det løf­te holdt han ik­ke, og der­med er den gå­de, der har hvilet over hans selv­mord, og som ka­ste­de en mørk skyg­ge over hans fa­mi­lie, løst. «

Syn­ligt gravid

Iføl­ge hi­sto­ri­ke­ren var det skam­fø­lel­se, der fik Wil­helm Di­ne­sen til at ta­ge li­vet af sig selv. På det tids­punkt var An­na Ras­mus­sen, en ung tje­ne­stepi­ge hos den moralsk an­lag­te svi­ger­fa­mi­lie, seks må­ne­der hen­ne og syn­ligt gravid, me­ner Tom Buk- Swi­en­ty.

Ka­ren Blixens far be­gik for­ment­lig selv­mord i skam. Fo­to: Scan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.