14 på tå­lt op­hold er for­s­vun­det

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­LÆN­DIN­GE

Myn­dig­he­der­ne aner ik­ke, hvor 14 ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold er, skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

Dansk Fol­ke­par­ti fin­der an­tal­let alar­me­ren­de.

» Per­so­ner på tå­lt op­hold skal slet ik­ke væ­re her. Det dur ik­ke, at de ba­re kan for­svin­de. Sær­ligt nu, hvor vi har væ­ret ud­sat for et ter­r­or­an­greb, er der grund til, at vi hol­der øje med dem. Vi me­ner, at Dan­mark skal læg­ge pres på de per­so­ners hjem­lan­de, så de ta­ger imod dem. Det må væ­re ri­me­ligt, når vi ud­be­ta- ler ulands­hjælp til dem, som vi of­te gør, « for­kla­rer Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand og retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup ( DF), til Søn­dags­a­vi­sen.

For­bry­de­re

En ud­læn­ding kom­mer på tå­lt op­hold, hvis per­so­nen er dømt for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet el­ler mistæn­kes for al­vor­li­ge for­bry­del­ser i hjem­lan­det, men ik­ke kan sen­des hjem på grund af ri­si­ko for for­føl­gel­se el­ler over­greb.

I sep­tem­ber be­skrev Søn­dags­a­vi­sen, hvor­dan 21 per­so­ner, som mistæn­kes for al­vor­li­ge for­bry­del­ser så­som tor­tur og drab på ci­vi­le i de­res hjem­land, går frit rundt i Dan­mark.

Ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold er ind­kvar­te­ret på Cen­ter Sand­holm i Nord­s­jæl­land, hvor de er for­plig­tet til at mel­de sig dag­ligt, men el­lers kan de be­væ­ge sig frit rundt. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.