Fryg­ter søn er død

Dan­ske Lukas Dam for­modes dræbt un­der luf­tan­greb i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk

IS­LA­MISK STAT

18- åri­ge Lukas Dam fra Kø­ben­havns Syd­havns- kvar­ter er ef­ter alt at døm­me ble­vet dræbt i kamp som Sy­ri­en- kri­ger for Is­la­misk Stat.

Ef­ter­føl­gen­de er han, som i en al­der af 15 år kon­ver­te­re­de til is­lam, med sin for­mode­de død ble­vet ud­råbt som mar­tyr af tros­fæl­ler i en op­da­te­ring på en Fa­ce­book­si­de, som ra­di­ka­le mus­lim­ske Sy­ri­en- kri­ge­re be­nyt­ter.

Det for­tæl­ler hans egen mor, 47- åri­ge Ka­ro­li­na Dam, i et in­ter­view i Po­li­ti­ken.

Den dan­ske drengs fryg­te­li­ge skæb­ne for­modes at væ­re ble­vet be­seg­let, da ko­a­li­tions- styr­ker­ne i kam­pen mod ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat den 26. de­cem­ber bom­be­de et om­rå­de af den sy­ri­ske ek­stremt svæ­re si­tu­a­tion, hun har væ­ret i un­der den pe­ri­o­de, hvor hun - hvis hun hav­de haft mu­lig­he­den - må­ske kun­ne ha­ve haft de nød­ven­di­ge men­ne­ske­li­ge værk­tø­jer til at ha­ve for­hin­dret, at hun mi­ste­de Lukas.

Det gjaldt bå­de i hans ef­ter­hån­den stærkt mus­lim­sk ra­di­ka­li­se­re­de ver­den og helt fy­sisk, nu da han for­modes dræbt i kamp som Sy­ri­en- kri­ger un­der Is­la­misk Stats flag.

Nu hå­ber hun, at hun ved at for­tæl­le sin hi­sto­rie kan væ­re med til at rå­be myn­dig­he­der­ne op og på den må­de hjæl­pe an­dre i sam­me si­tu­a­tion.

Byg­ning blev bom­bet

MAN­DAG 23. MARTS 2015 18- åri­ge Lukas Dam rej­ste iføl­ge Po­li­ti­ken til Sy­ri­en i maj sid­ste for at bi­stå si­ne mus­lim­ske brød­re og sø­stre som nød­hjælps­ar­bej­der i den tyr­ki­ske græn­se­by Reyhan­li og der­ef­ter om­kring by­er­ne At­meh og Id­lib. I sep­tem­ber, alt­så for seks må­ne­der si­den, lod han sig hver­ve som kri­ger for Is­la­misk Stat.

’ Må Al­lah ac­cep­te­re vo­res dan­ske kon­ver­tit­bror (...) og for­e­ne os med ham’, ly­der den Fa­ce­book- op­da­te­ring, som blev skre­vet den 28. de­cem­ber

aro­li­na Dam har ik­ke fra en of­fi­ci­el myn­dig­heds si­de få­et be­kræf­tet sin søns død, da kri­gen gør det umu­ligt. Iføl­ge det op­ly­ste be­fandt Lukas Dam sig i en byg­ning, som blev bom­bet og styr­te­de sam­men un­der ko­a­li­tio­nens an­greb fra luf­ten den 26. de­cem­ber.

Iføl­ge Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste er mindst 115 per­so­ner ud­rejst fra Dan­mark til Sy­ri­en el­ler Irak. Mindst 19 for­modes dræbt i kamp.

På in­ter­net­tet fl­o­re­rer det­te bil­le­de af Lukas Dam. Det skul­le an­gi­ve­ligt vi­se ham un­der op­hol­det hos Is­la­misk Stat. Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.