Kom sig al­dri

Gret­he var Jør­gen Ing­manns sto­re kær­lig­hed, og han kom sig al­drig over de­res skils­mis­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk Fo­to: Si­mon Læs­søe

EVIG KÆR­LIG­HED

» Ef­ter nog­le år - jeg tror det var i 1984 - spurg­te Gret­he mig så: Hvor­dan har Jør­gen det egent­lig? Jeg sva­re­de, at han sav­ne­de bør­ne­ne. Bag­ef­ter bad hun mig om at over­brin­ge en in­vi­ta­tion til ju­le­af­ten, hvor hun så vil­le sør­ge for, at det kun var dem og bør­ne­ne. Ar­ran­ge­men­tet gik over al for­vent­ning, og dér blev de for­e­net igen uden dog no­gen­sin­de at bli­ve kæ­re­ster igen, « si­ger han.

Skils­mis­sen fra Gret­he var med­vir­ken­de til, at Jør­gen Ing­mann trak sig fra ram­pe­ly­set. Møller Laurid­sen ef­ter ind­spil­nin­gen af Dis­ney Di­a­mond Ju­bilee- pla­den i 1983.

» Ef­ter den pla­de sag­de han til mig: Nu har jeg la­vet min sid­ste pla­de, så nu skal du over­ta­ge mi­ne gu­i­ta­rer, « si­ger Laif Møller Laurid­sen, der sta­dig har gu­i­ta­rer­ne.

Iso­le­re­de sig

De sid­ste år af sit liv iso­le­re­de Jør­gen Ing­mann sig iføl­ge ven­ner­ne me­re og me­re i sit hus i Holte.

» Vi var me­get næ­re ven­ner. Men han trak sig lidt til­ba­ge de se­ne­re år. Jeg så ham for et års tid si­den. Da be­søg­te jeg ham i Holte, hvor han bo­e­de ale­ne. Han hav­de det fint, og han hav­de af­fun­det sig med til­væ­rel­sen, « si­ger Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re.

Det sam­me si­ger ven­nen Ja­mes Ras­mus­sen:

» Han le­ve­de helt til­ba­ge­truk­ket til sidst. Han trak sig sim­pelt­hen fra alt, men han var jo og­så me­get ge­nert, « si­ger Ja­mes Ras­mus­sen.

Iføl­ge Laif Møller Laurid­sen var Jør­gen Ing­mann og­så på­vir­ket af en blod­prop, som han fik for små ti år si­den. .

» På et tids­punkt opgav han og­så sit kø­re­kort. Han gik selv ned til po­li­ti­et og sag­de, at han ik­ke føl­te sig tryg ved at kø­re bil me­re. Og det er jo no­get af det sid­ste, man vil af med, for det fjer­ner jo ens fri­hed, « si­ger han.

At han iso­le­re­de sig, er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at han var ulyk­ke­lig.

» Han hav­de det godt i sin en­som­hed, « si­ger Laif Møller Laurid­sen.

Jør­gen Ing­mann blev 89 år. Han ef­ter­la­der sig to børn og fem bør­ne­børn.

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Jør­gen og Gret­he Ing­mann var udadtil ind­be­gre­bet af fa­mi­li­e­lyk­ke i Dan­mark. Men lyk­ken brast i 1976, og det kom Jør­gen Ing­mann sig al­drig rig­tig over. Her ses par­ret med søn­nen Lars på et ar­kiv­fo­to fra 1970’ er­ne. Fo­to: Scan­pix

får to børn, Ma­rie, 1964, og Lars, 1972. Gret­he og Jør­gen bli­ver skilt i ja­nu­ar 1976. Jør­gen Ing­mann stop­pe­de sin mu­sik­kar­ri­e­re i 1984. Lør­dag den 21. marts 2015 sov Jør­gen Ing­mann stil­le ind i sin lej­lig­hed i Holte. Han blev 89 år.

Keld og Hil­da Heick lær­te Jør­gen Ing­mann at ken­de i 1960er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.