’’

BT - - NYHEDER - Ja­mes Ras­mus­sen, ven gen­nem man­ge år

Han vil­le ik­ke me­re. Han hav­de sce­neskræk, og ef­ter at ha­ve mi­stet Gret­he, så blev det he­le surt for ham

Ni­els Pe­der­sen

niep@ bt. dk Grand­prix- leg­en­den Jør­gen Ing­mann, der dø­de i lør­dags, var gen­nem he­le li­vet fo­rel­sket i sin eks­ko­ne Gret­he, som han blev skilt fra i 1976. Det for­tæl­ler hans man­ge­åri­ge ven og mu­si­ker Laif Møller Laurid­sen.

» Han var nok fo­rel­sket i hen­de li­ge til hen­des død. Han har al­drig sagt no­get skidt om hen­de, « si­ger han.

Mu­si­ker- par­ret Gret­he Ing­mann og Jør­gen Ing­mann blev for al­vor fol­ke­e­je, da de vandt Det Eu­ro­pæ­i­ske Me­lo­di Grand Prix i 1963 med san­gen ‘ Dan­se­vi­se’ og nå­e­de an­den­plad­sen på den ame­ri­kan­ske Bil­l­bo­ard- hitliste med san­gen ’ Apa­che’ i 1961.

Pri­vat dan­ne­de de og­så par. De blev gift i Fi­lips Kir­ke på Ama­ger i Kø­ben­havn i 1956, og sam­men fik de to børn. I 1976 kun­ne kær­lig­he­den dog ik­ke hol­de læn­ge­re, og par­ret blev skilt.

Laif Møller Laurid­sen for­tæl­ler, at skils­mis­sen blandt an­det fik Jør­gen Ing­mann til at drik­ke.

Så ik­ke si­ne børn

» Skils­mis­sen tog hårdt på Jør­gen. Og når man har hjer­tesor­ger, så er det let­te­ste at gø­re at ta­ge sig en lil­le én. Og det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at det gjor­de Jør­gen og­så, « for­tæl­ler han.

I en pe­ri­o­de var der så me­get knas mel­lem de to, at Jør­gen Ing­mann end ik­ke så si­ne børn.

» Han vil­le ik­ke me­re. Han hav­de sce­neskræk, og ef­ter at ha­ve mi­stet Gret­he, så blev det he­le surt for ham. Gret­he var hans sto­re kær­lig­hed. Det slog ham hårdt, da Gret­he, fandt en ny mand, « si­ger en an­den ven gen­nem man­ge år, mu­si­ke­ren Ja­mes Ras­mus­sen.

Han hen­vi­ser til, at Gret­he i for­bin­del­se med skils­mis­sen mød­te re­k­la­me­man­den Bo Au­gusti­nus, som hun blev gift med i 1977. De var gift i 12 år.

Jør­gen Ing­mann var fra 1979 til 1981 og­så selv i en kort pe­ri­o­de gift med Git­te Hei­de.

Som en næ­sten sym­bolsk hand­ling gav Jør­gen Ing­mann si­ne gu­i­ta­rer til Laif

BLÅ BOG: JØR­GEN ING­MANN Jør­gen Ing­mann blev født 26. at ind­spil­le sam­men. ’ Slen­tre april 1925. gen­nem regn’ og vin­derHan be­gynd­te at spil­le vi­o­lin san­gen ’ Dan­se­vi­se’ fra Det som 10- årig. I 1944 blev han In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand he­ad­huntet af vi­o­li­ni­sten Prix ( 1963) er nok de to mest Svend As­mus­sen som søg­te kend­te. med­lem­mer til sit ja­zzor­keI for­å­ret 1961 ry­ger Jør­gens ster. ’ Apa­che’ til tops på de ame­riI 1956 bli­ver Jør­gen og kan­ske hit­lis­ter. Gret­he for­lo­vet - og be­gyn­der Gret­he og Jør­gen Ing­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.