’ Jør­gen kun­ne no­get som in­gen an­dre’

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TRIST FAR­VEL

» Åh, hvor trist, den sø­de mand « . Det er en let­te­re cho­ke­ret Hil­da Heick, BT ta­ler med på te­le­fo­nen, da nyhe­den om Jør­gen Ing­manns død bre­der sig.

» Det er til at bli­ve helt over­troisk af. Keld og jeg har li­ge stå­et og øvet Jør­gen og Gret­he Ing­manns ’ Sol, sol kom igen’ for et par ti­mer si­den. Den skal vi snart spil­le på TV2 Char­lie, « si­ger Hil­da Heick.

Keld Heick er den sid­ste tv- mand, der har in­ter­viewet Jør­gen Ing­mann. Det ske­te i 2001, da DR stod for af­vik­lin­gen af Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix ef­ter Brød­re­ne Ol­sens sejr året for­in­den. Keld Heick skrev ad­skil­li­ge san­ge til Gret­he Ing­mann i hen­des so­lo­kar­ri­e­re, og i pe­ri­o­der var Heick’er­ne tæt på Ing­manns tid­li­ge­re ko­ne.

Mød­tes i 1960er­ne

» Det er vi sør­me ke­de af at hø­re. Jeg kom til at ken­de Jør­gen på en sød og dej­lig må­de. Vi mød­te jo al­le­re­de Gret­he og Jør­gen den­gang i 1960er­ne, når vi var ude at op­træ­de. Jeg kon­tak­te­de Jør­gen i 2001, da jeg sta­dig ar­bej­de­de for DR. På det tids­punkt hav­de han ik­ke gi­vet in­ter­view i fle­re år­ti­er. Men vi syn­tes, at han var op­lagt at in­ter­viewe som Dan­marks før­ste grand­prix- vin­der, « si­ger Keld Heick.

Ing­mann sag­de ja til det, der skul­le bli­ve det sid­ste tv- in­ter­view.

» Da dansk­top­pen sta­dig var ny, lå Hil­da og jeg en uge nr. 1. Næ­ste uge hav­de Gret­he og Jør­gen væl­tet os af pin­den. Jeg skrev et brev til dem, hvor jeg skrev, at det var ær­ger­ligt, men hvis der var no­gen, der fortjen­te den før­ste­plads, var det Gret­he og Jør­gen. 30 år se­ne­re sag­de Jør­gen, at han al­drig hav­de glemt det brev, og der­for sag­de han ja til tv- in­ter­viewet. Det blev et me­get varmt og rø­ren­de in­ter­view med en mand, der vir­ke­lig nød li­vet som pen­sio­nist. «

» Han kun­ne no­get med sin gu­i­tar, som in­gen an­dre. Og det me­ner jeg, in­gen an­dre. Den lyd, han skab­te, var unik. Men han var så per­fek­tio­ni­stisk, at det nok blev lidt af en hæm­sko for ham, « si­ger Heick.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.