Blev ban­ge for at fejle

Ef­ter at ha­ve truk­ket sig til­ba­ge fra ram­pe­ly­set med sce­neskræk, fandt Jør­gen Ing­mann ro ved at ma­le, vin­ter­ba­de og spil­le skak

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ ber­ling­s­ke. dk ja­hh@ bt. dk Gu­i­ta­ri­sten Jør­gen Ing­mann. Ar­kiv­fo­to fra ja­nu­ar 1970.

SCE­NESKRÆK

Jens An­ton Havskov Han­sen Få har i de se­ne­re år væ­ret så tæt på den net­op af­dø­de gu­i­tar­le­gen­de Jør­gen Ing­mann som Hen­rik Kri­stof­fer­sen, der i 2003 ud­gav bo­gen ’ Gret­he & Jør­gen Ing­mann’.

» Jeg hav­de de her man­ge og lan­ge sam­ta­ler med Jør­gen gen­nem et års tid el­ler halv- an­det fra 2001 og frem, og for min del går tan­ker­ne til pe­ri­o­den med til­bli­vel­sen af bo­gen. Den­gang var jeg ik­ke be­vidst om, hvor ene­stå­en­de det fak­tisk var, at jeg kom så tæt på ham. Det er der in­gen uden­for­stå­en­de, der har væ­ret hver­ken før el­ler si­den, « si­ger Hen­rik Kri­stof­fer­sen til BT.

Han er­fa­re­de selv, at Jør­gen Ing­mann er gå­et bort, gen­nem den 89- åri­ge mu­si­kers dat­ter Ma­rie Ing­manns Fa­ce­book- si­de.

» Han var en me­get føl­som per­son, « for­tæl­ler Hen­rik Kri­stof­fer­sen.

Men Jør­gen Ing­mann hav­de og­så en an­den si­de, som bå­de var med til at gø­re ham til den fa­bel­ag­ti­ge gu­i­ta­rist, han var, og gø­re li­vet i show­bizz til et hel­ve­de.

In­tet lå for­kert

» Han var ut­ro­lig per­fek­tio­ni­stisk og sir­lig. Det gjaldt i hans mu­sik, og det gjaldt pri­vat. Hjem­me i lej­lig­he­den var der jo ik­ke en bog el­ler no­get som helst an­det, der lå for­kert. Der var in­gen slin­ger i val­sen på no­gen om­rå­der, og selv om han var enormt dyg­tig, så øve­de og øve­de han, ind­til han kun­ne tin­ge­ne til per­fek­tion, « si­ger Hen­rik Kri­stof­fer­sen.

» Men det var og­så dét, der til sidst blev hans hæm­sko. Han var ban­ge for, at han ik­ke kun­ne le­ve op til det ry, han hav­de skabt. Hans mu­si­kal­ske for­vent­ning til sig selv var enorm, og det hæm­me­de ham til sidst så me­get, at det ud­mønt­e­de sig i vold­som sce­neskræk. « helt at stop­pe sin kar­ri­e­re un­der en læn­ge­re­va­ren­de ho­spi­tal­s­ind­læg­gel­se i 1984.

Et æng­ste­ligt men­ne­ske

Hans angst for at gå på sce­nen var ble­vet for stor. Han blev et æng­ste­ligt men­ne­ske af at væ­re i me­di­er­ne he­le ti­den. Han brød sig på in­gen må­de om den del, « si­ger Hen­rik Kri­stof­fer­sen.

I sit selvvalg­te mu­sik- ek­sil be­gynd­te Jør­gen Ing­mann at gå op i helt an­dre ting.

» Ef­ter at han stop­pe­de fra den ene dag til den an­den, blev hans nye vær­di­er at ma­le, at spil­le skak og vin­ter­ba­de. Jeg tror, at han der­ef­ter ba­re nød at ha­ve ro om­kring sig, « si­ger Hen­rik Kri­stof­fer­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.