Sci­en­to­lo­gys he

Do­ku­men­tar­film af­slø­rer den mør­kelag­te sekt

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk S e n lo

DOKUMENTAR

Det var årets sen­sa­tion på Ro­bert Red­fords Sun­dan­ce film­festi­val i Utah. Og i nær­ste uge får Sci­en­to­lo­gy- do­ku­men­tar­fil­men ’ Go­ing Clear - Sci­en­to­lo­gy and the Pri­son of Be­lief’ og­så pre­mi­e­re på be­ta­lings­ka­na­len HBO. Og hvis du vil vi­de lidt me­re om ny­e­re tids mest magt­ful­de tros­be­væ­gel­se og Tom Cru­i­se’ og Jo­hn Tra­vol­tas ånds­liv, så bør du se med.

Det er den ame­ri­kan­ske in­struk­tør Axel Gib­ney, der står bag den kon­tro­ver­si­el­le do­ku­men­tar­film, der i uge­vis har få­et Sci­en­to­lo­gy- le­del­sen til at kø­be helsi­des- an­non­cer i in­ter­na­tio­na­le me­di­er som The New York Ti­mes. Og iføl­ge bå­de CNN og Huf­fing­ton Post har HBO hy­ret over 120 ad­vo­ka­ter for at sik­re sig over for re­li­gio­nen, der i be­gyn­del­sen af 1950’ er­ne blev grund­lagt af den mid­del­må­di­ge sci­en­ce­fi­ction- for­fat­ter L. Ron Hub­bard.

Be­sej­re­de skat­te­væs­net

Med til hi­sto­ri­er­ne hø­rer det nem­lig, at Sci­en­to­lo­gy som en af de få or­ga­ni­sa­tio­ner no- gen­sin­de har an­lagt sag imod det ufat­te­ligt magt­ful­de ame­ri­kan­ske skat­te­væ­sen IRS og vun­det.

Det ske­te ved en af­gø­rel­se i 1993, ef­ter Sci­en­to­lo­gy i år­ti­er hav­de kæm­pet for at bli­ve an­er­kendt som en re­li­gion si­de om si­de med f. eks. kri­sten­dom og is­lam. In­ter­nal Re­ve­nue Ser­vi­ce ( IRS) vil­le først ik­ke gå glip af frem­ti­di­ge skat­te- dol­lar­mil­li­ar­der, som den vok­sen­de be­væ­gel­se kun­ne spyt­te i statskas­sen.

Ef­ter tre år­ti­er og an­gi­ve­ligt tu­sind­vis af sags­an­læg fra Sci­en­to­lo­gy, gav IRS sim­pelt­hen op og gav Sci­en­to­lo­gy skat­te­fri sta­tus - på li­ge fod med an­dre re­li­gi­øse be­væ­gel­ser.

Ud­spio­ne­ret

Un­der og ef­ter ar­bej­det med ’ Go­ing Clear’, der er ba­se­ret på en bog af sam­me navn, blev bå­de Axel Gib­ney og fle­re af de for­hen­væ­ren­de Sci­en­to­lo­gy- med­lem­mer, der hav­de del­ta­get i fil­men, an­gi­ve­ligt ud­spio­ne­ret og fil­met af nu­væ­ren­de med­lem­mer. Men trods det ube­ha­ge­li­ge ar­bej­des­mil­jø var al­le fast be­slut­tet på at gø­re ar­bej­det fær­dig og få fil­men ud.

» Det er en bå­de fa­sci­ne­ren­de og skræm­men­de hi­sto­rie. Men den er og­så vig­tig, « si­ger Axel Gib­ney så­le­des til bla­det The Hol­lywood Repor­ter .

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Hol­lywood­stjer­nen Jo­hn Tra­vol­ta er iføl­ge do­ku­men­tar­fil­men ’ Go­ing Clear’ Sci­en­to­lo­gys ’ fan­ge’.

Fo­to: AFP

Her er Sci­en­to­lo­gys sto­re ame­ri­kan­ske ho­ved­kvar­ter. Fo­to: Reu­ters

I Dan­mark har Sci­en­to­lo­gy iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad ejendomme for 347 mio. kr. Her i Jer­n­ba­ne­ga­de i Kø­ben­havn. Fo­to: Bri­an Berg­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.