Em­me­lig­he­der Fem af fi lmens høj­de­punk­ter

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 23. MARTS 2015 L. Ron Hub­bards vil­de hi­sto­rie: Nog­le vil må­ske me­ne, at kri­sten­dom­mens hi­sto­ri­er om bræn­den­de bu­ske og en frel­ser, der går på van­det, ik­ke er me­get bed­re. Men Hub­bards ba­sis for Sci­en­to­lo­gy- re­li­gio­nen er un­der al­le om­stæn­dig­he­der vild: En magt­fuld her­sker ved navn Xe­nu trans­por­te­re­de for 75 mil­li­o­ner år si­den en frem­med ra­ce til Jor­den. De­res krop­pe blev ka­stet ned i di­ver­se vulka­ner. Og de­res sjæ­le er i dag bun­det til menneskekroppe. Me­nin­gen med Sci­en­to­lo­gy er så at ren­se dis­se krop­pe og slip­pe sjæ­le­ne fri. Tom Cru­i­se og Ni­co­le Kid­mans brud var pro­du­ce­ret af Sci­en­to­lo­gy Tom Cru­i­se’ an­den ko­ne Ni­co­le Kid­man var lidt for stærk og selv­stæn­dig eft er Sci­en­to­lo­gy- le­del­sens smag. Hun tro­e­de ik­ke på Sci­en­to­lo­gy. Og der­for stod or­ga­ni­sa­tio­nen i høj grad bag skils­mis­sen i 2001. Un­der æg­te­ska­bet var Tom Cru­i­se ik­ke så ak­tiv. Men det æn­dre­de sig eft er skils­mis­sen fra Kid­man. An­gi­ve­ligt blev Kid­mans te­le­fon afl yt­tet. Og or­ga­ni­sa­tio­nen stod iføl­ge fi lmen og­så bag rets­af­gø­rel­sen, der gav Tom Cru­i­se for­æl­dre­myn­dig­hed over par­rets to adop­te­re­de børn Isa­bel­la og Con­nor. Jo­hn Tra­vol­ta er Sci­en­to­lo­gys ’ fan­ge’ Om det er hans kun­sti­ge hår el­ler hans seksu­el­le ori­en­te­ring vi­des ik­ke med sik­ker­hed. Men iføl­ge do­ku­men­tar­fi lmen ’ Go­ing Clear’ og avi­sen USA To­day tør Hol­lywood- su­per­stjer­nen Jo­hn Tra­vol­ta sim­pelt­hen ik­ke for­la­de Sci­en­to­lo­gy. De ved sim­pelt­hen for me­get om ham. Og hvis Tra­vol­ta ven­der be­væ­gel­sen ryg­gen, vil dis­se på­stå­e­de hem­me­lig­he­der må­ske bli­ve off ent­lig­gjort. Mis­brug Fle­re for­hen­væ­ren­de med­lem­mer af­slø­rer i fi lmen ’ Go­ing Clear’, at Sci­en­to­lo­gy­be­væ­gel­sen ik­ke går af vej­en for for­skel­li­ge for­mer for fy­sisk mis­brug. F. eks. for­tæl­ler Jo­hn Tra­vol­tas for­hen­væ­ren­de per­son­li­ge as­si­stent Spanky Tay­l­or, at hen­des spæ­de dat­ter blev ta­get fra hen­de og mis­hand­let. Hem­me­li­ge op­ta­gel­ser. ’ Go­ing Clear’ vi­ser for før­ste gang uden for Sci­en­to­lo­gy le­ven­de bil­le­der fra Sci­en­to­lo­gys hem­me­li­ge skib ’ Flags­hip Apol­lo’, der er en del af or­ga­ni­sa­tio­nens Sea Or­ga­niza­tion. Her bli­ver spe­ci­elt ’ be­svær­li­ge’ med­lem­mer an­gi­ve­ligt sendt til op­dra­gel­se. Fil­men vi­ser og­så Sci­en­to­lo­gys med­del­el­se eft er kri­gen mod den ame­ri­kan­ske skat­te­myn­dig­hed IRS. Do­ku­men­tar­fi lmen ’ Go­ing Clear - Sci­en­to­lo­gy and the Pri­son of Be­lief’ har pre­mi­e­re på dansk HBO, HBO Nor­dic 2. april.

Iføl­ge fil­men ’ Go­ing Clear’ var Tom Cru­i­se’ an­den ko­ne Ni­co­le Kid­man alt for ’ be­svær­lig’. Fo­to: Reu­ters

Sku­e­spil­le­ren Leah Re­mi­ni er én af de Hol­lywood- stjer­ner, der har for­ladt Sci­en­too­gy. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.