Hol­lywood- bas fil­mes i Kø­benh

I de næ­ste to uger har du chan­cen for at mø­de fle­re Hol­lywood- sku­e­spil­le­re in­dre Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Maria Ru­nøe Møller mil­le@ bt. dk

THE DA­NISH GIRL

Han smi­ler ge­nert til ka­me­ra­er­ne, mens han hol­der om sin smuk­ke medsku­e­spil­ler, sven­ske Ali­cia Vi­kan­der. De næ­ste ti da­ge be­fin­der den nyud­klæk­ke­de Oscar- vin­der Ed­die Red­may­ne sig i Kø­ben­havn, hvor han skal ind­spil­le Hol­lywood- fil­men ’ The Da­nish Girl’.

Her skal han spil­le den før­ste køns­skif­te­o­pe­re­re­de trans­ve­stit i ver­den, den dan­ske kunst­ner Ei­nar We­ge­ner, og­så kendt som Li­li El­be. Den­ne dø­de i 1931 ef­ter en mis­lyk­ket køns­skif­te­o­pe­ra­tion i Tys­kland. Ali­cia Vi­kan­der spil­ler Ei­nar We­ge­ners ko­ne Ger­da, som i man­ge år ma­le­de sin mand som kvin­de.

Imens de er i Dan­mark skal hol­det bag ’ The Da­nish Girl’ fil­me på i alt 20 for­skel­li­ge lo­ka­li­te­ter i Kø­ben­havn. Især Nyhavn og Fre­de­riks­berg vil dan­ne ram­me om op­ta­gel­ser­ne. Der­u­d­over skal et par af de i alt 15 sce­ner fil­mes på Kun­sta­ka­de­mi­et i Nyhavn, hvor film­hol­det søn­dag af­ten trop­pe­de op til pres­se­mø­de og fo­to­gra­fe­ring.

Bed­ste ho­ved­rol­le

Den 33- åri­ge Ed­die Red­may­ne har knap nok nå­et at fin­de en hyl­de til sin gyld­ne oscar­sta­tu­et­te for ’ Bed­ste mand­li­ge ho­ved­rol­le’ i fil­men ’ Te­o­ri­en om al­ting’, før han har måt­tet pak­ke sin kuf­fert og sæt­te kurs med Dan­mark. Men selv om han i går stors­mi­le­de til fo­to­gra­fer­ne, øn­ske­de han ik­ke at ud­ta­le sig om sin rol­le som Ei­nar We­ge­ner. End­nu.

» Fil­men er sta­dig un­der ud­vik­ling, så sku­e­spil­ler­ne er end­nu ik­ke helt for­tro­li­ge med de­res rol­ler, « und­skyld­te fil­mens in­struk­tør Tom Hoo­per, som og­så står bag stor­fil­me­ne ’ Kon­gens sto­re ta­le’ og ’ Les Misérab­les’.

Yd­myg og per­fek­tio­ni­stisk

Han for­tæl­ler dog, at der er en helt sær­lig grund til, at han har valgt Ed­die Red­may­ne som ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver:

» Ed­die er en gam­mel og rig­tig god ven. Han er en fan­ta­stisk sku­e­spil­ler, og jeg har læn­ge øn­sket at ind­spil­le en film med ham. Han er me­get yd­myg, sam­ti­dig med at han er ut­ro­lig per­fek­tio­ni­stisk. Det gør ham me­get nem at ar­bej­de med. «

Sam­me yd­myg­hed ses ty­de­ligt hos in­struk­tø­ren selv. Hav­de det ik­ke væ­ret for Tom Hoo­per, var ’ The Da­nish Girl’ højst sand­syn­ligt al­drig ble­vet en re­a­li­tet. Fil­men har al­le­re­de væ­ret 15 år un­der­vejs, og bå­de sku­e­spil­ler Ni­co­le Kid­man og den sven­ske in- struk­tør Las­se Hall­ström har ar­bej­det med pro­duk­tio­nen, som de beg­ge har måt­tet op­gi­ve – blandt an­det på grund af mang­le­de op­bak­ning fra Hol­lywood og et tvivl­s­omt bud­get.

Med den Oscar- vin­den­de in­struk­tør Tom Hoo­per er der dog for al­vor ble­vet sat skub i pro­duk­tio­nen, som blandt an­det bli­ver fi­nan­si­e­ret af dan­ske Co­pen­ha­gen Film Fund med over seks mil­li­o­ner kr.

» For mig er det en stor drøm, der er ble­vet til vir­ke­lig­hed. Jeg går me­get op i at få lov til at la­ve så au­ten­ti­ske film som mu­ligt. Det er der­for, jeg har valgt, at fil­men blandt an­det skal ind­spil­les i Dan­mark, « si­ger in­struk­tø­ren.

Flest ame­ri­ka­ne­re

Men det får og­så et spørgs­mål til at træn­ge sig på hos de frem­mød­te ved pres­se­mø­det: Hvor­for har film­hol­det ik­ke in­ve­ste­ret i fle­re dan­ske sku­e­spil­le­re for at gi­ve fil­men stør­re tro­vær­dig­hed? De fle­ste rol­ler bli­ver nem­lig ud­fyldt af ame­ri­kan­ske og en­gel­ske sku­e­spil­le­re, som knap nok kan ud­ta­le de dan­ske rol­le­nav­ne.

» Man­ge me­ner nok, at det vil­le ha­ve gjort fil­men end­nu bed­re, hvis vi hav­de haft fle­re dan­ske sku­e­spil­le­re. Det er ba­re ik­ke den film, vi har valgt at la­ve. Det skal dog si­ges, at jeg har valgt Ali­cia ( Vi­kan­der red.) for hen­des rol­le i den dan­ske film ’ En kon­ge­lig af­fæ­re’. Det var vig­tigt for mig, at mindst én af ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver­ne er skan­di­na­visk. «

Ud over Dan­mark skal fil­men og­så ind­spil­les i Bruxelles og i Tys­kland.

’ The Da­nish Girl’ har pre­mi­e­re 27. novem­ber i år.

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Den prisvin­den­de in­struk­tør Tom Hoo­per ser frem til at skul­le ind­spil­le sin nye film ’ The Da­nish Girl’ de næ­ste ti da­ge i Kø­ben­havn.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.