Film ko­ster Dan­mark

BT - - NYHEDER -

GOD IN­VE­STE­RING

Det er ik­ke hver dag, at en in­ter­na­tio­nal film­pro­duk­tion kom­mer til Dan­mark for at ind­spil­le sce­ner. Fak­tisk er det før­ste gang, at fol­ke­ne bag så stor en spil­le­film har valgt at gø­re det.

’ The Da­nish Girl’ er hi­sto­ri­en om trans­ve­stit­ten og land­skabs­ma­le­ren Ei­nar We­ge­ner, som dør i sin stræ­ben ef­ter at bli­ve kvin­de. Ho­ved­rol­len spil­les af Oscar- vin­de­ren Ed­die Red­may­ne, mens in­struk­tø­ren Tom Hoo­per og­så har vun­det et hav af pri­ser – blandt an­det for ’ Kon­gens sto­re ta­le’ med Co­lin Fir­th i ho­ved­rol­len.

» Det er en kæm­pe glæ­de for fon­den, at fil­men nu skal op­ta­ges i in­dre Kø­ben­havn, hvor Ei­nar We­ge­ner bo­e­de, « si­ger di­rek­tør i Co­pen­ha­gen Film Fond Thomas Gam­melt­oft og fort­sæt­ter:

» Vi har i man­ge år ar­bej­det for at få li­ge net­op den­ne film til Dan­mark, og det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.