Seks mil­li­o­ner kr.

BT - - NYHEDER -

mit mål, at vi i frem­ti­den får mindst to in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter til Dan­mark hvert år, « si­ger han.

Co­pen­ha­gen Film Fond bak­kes op af Kul­tur­borg­me­ster Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, som er glad for, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne i lø­bet af de sid­ste tre år har støt­tet fon­den med i alt 36 mil­li­o­ner kro­ner.

Det er pen­ge, som blandt an­det er ble­vet brugt til DR1s krimiserie ’ Mord uden græn­ser’, og som nu har sik­ret Dan­mark en cen­tral plads i en Hol­lywood- film.

» Det er et scoop. Jeg er sik­ker på, at fil­men kom­mer til at ska­be en mas­se job og lok­ke end­nu fle­re turi­ster til Kø­ben­havn, så vi vin­der helt sik­kert på så­dan en pro­duk­tion, « si­ger Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, der hå­ber på at kun­ne sæt­te end­nu fle­re mid­ler til si­de til lig­nen­de film­pro­jek­ter i frem­ti­den:

» Det kræ­ver ba­re, at mi­ne kol­le­ga­er in­de på Rå­d­hu­set er eni­ge i, at det er en god idé. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.