Re­pu­bli­kansk kan­di­dat på ba­nen

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor Ted Cruz fra Te­xas vil i dag mel­de sig som kan­di­dat til præ­si­dentval­get i 2016. Det op­ly­ser en unavn­gi­ven me­d­ar­bej­der fra se­na­to­rens stab til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Ted Cruz skal i dag hol­de en ta­le på Li­ber­ty Uni­ver­si­ty i Vir­gi­nia, hvor det ven­tes, at han of­fi­ci­elt vil med­dele sin kan­di­da­tur. Ted Cruz blev valgt ind i det ame- ri­kan­ske se­nat i 2012, og iføl­ge Reu­ters er han den kon­ser­va­ti­ve Tea Par­ty­be­væ­gel­ses fo­re­truk­ne præ­si­dent­kan­di­dat. Der er ind­til vi­de­re ik­ke an­dre re­pu­bli­ka­ne­re, der har meldt sig som kan­di­da­ter til præ­si­dentval­get. De­mo­kra­ter­nes kan­di­dat ven­tes at bli­ve Hil­lary Cl­in­ton, der dog ik­ke selv har be­bu­det, at hun stil­ler op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.