FÅ NOK AF DET LIVSV

For man­ge kvin­der er i un­der­skud af jern, som med­fø­rer blod­man­gel

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk bag­ge@ bt. dk

JERNMANGEL

Tor­ben Bag­ge Er du træt og uden ener­gi? Har du ho­ved­pi­ne og me­re be­hov for søvn? Så mang­ler du må­ske det livsvig­ti­ge mi­ne­ral jern, der bl. a. styr­ker im­mun­for­sva­ret, il­ter blo­det og har be­tyd­ning for hjer­nens ud­vik­ling. Er du i un­der­skud, kan du let få symp­to­mer som svim­mel­hed, hjer­te­ban­ken og ud­brændt­hed, for­tæl­ler eks­per­ter.

De dan­ske kvin­der skal bli­ve bed­re til at sæt­te tæn­der­ne i en stor rød bøf el­ler hæl­de fle­re bøn­ner på tal­ler­k­nen. I hvert fald hvis man skal tro den ny­li­ge rap­port fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet om dan­sker­nes kostva­ner. Her kan man bl. a. læ­se, at 40 pro­cent af de dan­ske kvin­der, der sta­dig men­stru­e­rer, li­der af jernmangel. Det er be­kym­ren­de, me­ner chef­kon­su­lent i Land­brug & Fø­de­va­rer Gret­he Andersen, der blandt an­det har un­der­søgt dan­sker­nes kød­va­ner.

» Jern ind­går i det rø­de farvestof hæ­mog­lo­bin i vo­res blod, der fø­rer ilt rundt i krop­pen, og når vi så mang­ler det mi­ne­ral, be­ty­der det, at vi bli­ver me­re slø­ve og træt­te. Er man i un­der­skud, vil man ty­pisk op­le­ve, at man hel­le­re vil sove end at la­ve no­get fy­sisk ak­tivt. Ba­re det at cyk­le til og fra ar­bej­de kan vir­ke uover­sku­e­ligt. Det kan gi­ve stærkt for­rin­get livskva­li­tet, at man ik­ke har no­gen ener­gi i det dag­li­ge, og det er bå­de skidt for den en­kel­te og for vo­res ge­ne­rel­le pro­duk­ti­vi­tet i sam­fun­det, « si­ger hun.

Mæn­de­ne får nok

I rap­por­ten kan man læ­se, at 75 pro­cent af de 18- 35- åri­ge kvin­der har et jer­nind­tag på un­der un­der 10 mg, selv­om de i vir­ke­lig­he­den bur­de ha­ve 15 mg. Mæn­de­ne der­i­mod er godt med, for­di de er bed­re til at spi­se kød, som er rigt på jern, og for­di de ik­ke menstu­e­rer. Fak­tisk spi­ser dan­ske mænd i gen­nem­snit 861 gram kød om ugen, mens kvin­der­ne nø­jes med 498 gram.

» Vi ved ik­ke, hvor­for kvin­der spi­ser min­dre kød end mænd, men det er jo ty­pisk kvin­der, der re­a­ge­rer på di­ver­se sund­heds­bud­ska­ber om at skæ­re ned på kø­det, « si­ger Gret­he Andersen, der op­for­drer kvin­der­ne til at spi­se me­re kød:

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.