’ Jeg or­ker in­gent ’’

BT - - NYHEDER - Tor­ben Bag­ge Heidi Pe­der­sen Louise Rotbøl

Min ener­gi da­ler med ra­ket­fart. Oveni er jeg be­gyndt at be­svi­me. Fle­re gan­ge er jeg dej­set om og har måt­tet en tur på ho­spi­ta­let

JERNUNDERSKUD

En ud­mar­ven­de træt­hed. Hyp­pi­ge an­fald af svim­mel­hed. In­gen ener­gi over­ho­ve­det. Louise Rotbøl er kun 24 år og skul­le ha­ve væ­ret spræng­fyldt med livs­glæ­de og vir­ke­lyst. Men der kan gå da­ge og uger, hvor hun dår­ligt har kræf­ter til at stå ud af sen­gen el­ler rej­se sig fra so­fa­en.

Hun li­der af svær jernmangel, som har for­an­dret hen­des hver­dag på al­le må­der. Un­der­skud­det af det vig­ti­ge mi­ne­ral har ik­ke kun sat sig spor i form af et skran­ten­de hel­bred. Det har og­så gjort, at hun for en pe­ri­o­de har måt­tet op­gi­ve sin ud­dan­nel­se.

» Jeg er ved­va­ren­de i un­der­skud med jern, selv om jeg he­le ti­den ta­ger jern i pil­le­form, og det gør mig sim­pelt­hen så træt og ukon­cen­tre­ret, at jeg ik­ke kan føl­ge med i un­der­vis­nin­gen. Jeg har der­for valgt for en tid at sæt­te min pæ­da­gog- udan­nel­se på stand- by. Jeg or­ker in­gen­ting, « si­ger Louise Rotbøl, der bor sam­men med sin kæ­re­ste i en lej­lig­hed i den nord­s­jæl­land­ske by Slan­gerup.

Den 24- åri­ge stu­de­ren­de er som ca. 40 pro­cent af dan­ske kvin­der i den fø­de­dyg­ti­ge al­der i un­der­skud med det livsvig­ti­ge mi­ne­ral jern, der bl. a. har be­tyd­ning for im­mun­for­sva­ret og hjer­nens ud­vik­ling.

I en helt ny rap­port fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet slår for­ske­re alarm om den ud­bred­te jernmangel, som ud­over især kvin­der og­så kan væ­re et pro­blem hos børn, bl. a. en hel del te­e­na­ge­re.

Louise Rotbøls jernmangel skyl­des iføl­ge læ­gen hen­des me­get kraf­ti­ge men­stru­a­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.