’’

BT - - NYHEDER - El­se Mo­lan­der, kon­tor­chef for Er­næ­ring i Fø­de­va­re­sty­rel­sen

Vi ved, at læ­ger­ne er go­de til at tjek­ke, om kvin­der­ne er i jernmangel, og of­te kan pro­ble­met af­hjæl­pes ved al­min­de­ligt kost­tilskud

» Selv­om der er jern i en lang ræk­ke fø­de­va­rer som f. eks. broc­co­li, mand­ler og æg, er kød den nem­me­ste kil­de til at få jern fra ko­sten, for­di krop­pen let­te­re op­ta­ger det. Sam­ti­dig øges op­ta­gel­sen, hvis man til hvert ho­ved­må­l­tid spi­ser 50 gram kød, fisk el­ler fjer­kræ i kom­bi­na­tion med f. eks. grønt­sa­ger, « si­ger hun.

Und­gå de fir­be­ne­de

Man bør dog ik­ke spi­se al­le ty­per kød og i over­drev­ne mæng­der, ad­va­rer Kræf­tens Bekæm­pel­se. Sid­ste år sam­men­holdt nog­le af Dan­marks før­en­de kræft­for­ske­re med spe­ci­a­le i kost så­le­des de­res eg­ne og an­dres vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er fra de se­ne­ste 20 år. De kom frem til, at det især gæl­der om at und­gå fir­be­net kød, det vil si­ge kød, der stam­mer fra f. eks. ok­se, svin og lam. Den­ne ty­pe kød øger nem­lig ri­si­ko­en for især kræft i tyk- og en­de­tar­men - en af de hyp­pig­ste kræft­for­mer her­hjem­me.

» Vi reg­ner med, at 30 pct. af al­le kræft­til­fæl­de hæn­ger sam­men med den mad, vi spi­ser, « sag­de forsk­nings­le­der i Kræf­tens Bekæm­pel­se An­ne Tjøn­neland i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen sid­ste år. I ste­det bør man hel­le­re spi­se kyl­ling og fisk, som og­så in­de­hol­der jern. Og hol­de sig til 500 gram kød om ugen.

Hvis man er i tvivl om, hvor­vidt man mang­ler jern el­ler ej, kan man få det un­der­søgt hos sin læ­ge, der via en blod­prø­ve må­ler, om man er i un­der­skud. Man må nem­lig ik­ke uhæm­met be­gyn­de at ta­ge jern som til­skud, da for me­get jern kan øge ri­si­ko­en for kræft og pro­ble­mer med hjer­tet. Det si­ger El­se Mo­lan­der, der er kon­tor­chef for Er­næ­ring i Fø­de­va­re­sty­rel­sen:

» Vi ved, at læ­ger­ne er go­de til at tjek­ke, om kvin­der­ne er i jernmangel, og of­te kan pro­ble­met af­hjæl­pes ved al­min­de­ligt kost­tilskud, som vi ved rig­tig man­ge dan­sker­ne har glæ­de af, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.