VIG­TI­GE MI­NE­RAL

L og min­dre ener­gi, vi­ser en ny rap­port om dan­sker­nes kostva­ner

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 23. MARTS 2015 Jern er et livsvig­tigt mi­ne­ral. For lidt jern med­fø­rer blod­man­gel, dår­lig ilt­trans­port, svæk­kel­se af im­mun­sy­ste­met og rin­ge­re ud­vik­ling af in­tel­li­gen­sen hos børn. En tred­je­del af jer­net fin­des i krop­pens jern­de­po­ter i le­ver, milt og knog­le­marv. To tred­je­de­le af jer­net bru­ges ak­tivt. Det fin­des blandt an­det i de rø­de blod­cel­ler, der trans­por­te­rer ilt fra lun­ger­ne og ud i krop­pen, mens det i mu­skel­væ­vet bin­der il­ten som en re­ser­ve ved kraf­tig mu­skel­ak­ti­vi­tet. 40 pro­cent af al­le kvin­der har jernmangel, så læn­ge de har men­stru­a­tio­ner. Mens kvin­der får un­der­skud af jern ved men­stru­a­tio­ner, ses jernmangel hos mænd især ved blød­ning fra ma­ven og tar­me­ne. Halv­de­len af børn i et- års al­de­ren mang­ler og­så jern. Li­ge­som man­ge te­e­na­ge­re. Det er vig­tigt at vi­de, at man kun må ta­ge jern som til­skud, hvis man med sik­ker­hed mang­ler mineralet. Det af­slø­rer en blod­prø­ve hos læ­gen. Forsk­ning pe­ger på, at for me­get jern i krop­pen må­ske øger fa­ren for kræft og pro­ble­mer med hjer­tet og kredslø­bet.

Louise Rotbøls jernmangel be­ty­der, at hun al­tid er træt og har måt­tet op­gi­ve sin ud­dan­nel­se for en tid.

Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.