Ting’

BT - - NYHEDER -

» Jeg var 12 år, da jeg fik min før­ste men­stru­a­tion, og jeg har hver ene­ste gang blødt helt ut­ro­lig me­get. Selv om jeg bru­ger he­le tre bind sam­ti­dig, er det ik­ke nok til at op­ta­ge al blo­det. Blod­prø­ver vi­ser, at min kro­ps jern­de­po­ter er helt i bund ef­ter hver pe­ri­o­de, og jeg når slet ik­ke at kom­me op i nær­he­den af det nor­ma­le ni­veau mel­lem men­stru­a­tio­ner­ne, « si­ger Louise Rotbøl, hvis he­le hver­dag er præ­get af pro­ble­met.

Mag­ter ik­ke mo­tion læn­ge­re

I en pe­ri­o­de dyr­ke­de hun en del mo­tion, bl. a. stav­gang, men det fø­ler hun nu slet ik­ke, at hun mag­ter. Li­ge­som hun på et tids­punkt for­søg­te at spi­se en kost, der var sund og rig på bl. a. jern. Men ef­ter­hån­den som træt­he­den er ble­vet vær­re, bli­ver det mest til no­get til­fæl­dig hur­tig­mad.

Jer­n­mang­len har med­ført blod­man­gel, og det har for­stær­ket symp­to­mer­ne:

» Der er da­ge, hvor jeg er så træt, at jeg kun kan væ­re vå­gen i tre ti­mer ad gan­gen. Min ener­gi da­ler med ra­ket­fart. Oveni er jeg er be­gyndt at be­svi­me. Fle­re gan­ge er jeg dej­set om og har måt­tet en tur på ho­spi­ta­let. Hel­dig­vis er jeg slup­pet fra det uden kvæ­stel­ser. For nog­le må­ne­der si­den mi­ste­de jeg plud­se­lig hå­ret, der faldt af i små tot­ter. Så jeg valg­te at klip­pe mig helt skal­det, Men det gjor­de mig rig­tig trist, for­fæn­ge­lig som man jo er. Hel­dig­vis er det vok­set ud igen, « for­tæl­ler Louise Rotbøl, som hver dag drøm­mer om at slip­pe helt af med sit jernunderskud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.