Gu­i­de Så­dan får du nok jern Husk korn

BT - - SUNDHED - Vækst kan og­så ri­si­ke­re jernmangel.

Man kan selv gø­re me­get for at fore­byg­ge jernmangel ved at spi­se for­nuf­tigt. Det er dog så­dan, at krop­pen kun op­ta­ger en lil­le del af den jern, som ma­den in­de­hol­der. Det kan væ­re un­der en tien­de­del, som op­ta­ges. Men hvis du er i un­der­skud med jern, kan krop­pen fak­tisk øge op­ta­gel­sen af jern fra ma­den med op til næ­sten 20 pro­cent. Det sam­me er til­fæl­det, hvis ens jer­n­be­hov vok­ser. Børn og ik­ke mindst te­e­na­ge­re har ek­stra be­hov for jern, for­di de vok­ser. Det sam­me gæl­der gravi­de, for­di og­så bar­net i ma­ven har be­hov for jern. Li­ge­som kvin­der, der men­stru­e­rer, mi­ster jern og der­med har be­hov for me­re jern.

JERN FIN­DES I:

KØD FISK FJER­KRÆ KOR­N­PRO­DUK­TER GRØNT­SA­GER FRUGT

Spis ri­ge­ligt af for­skel­li­ge grove kor­n­pro­duk­ter. F. eks. i form af lang­tids­hæ­vet brød ( sur­dej) el­ler brød, hvor ker­ner­ne har lig­get i blød in­den bag­nin­gen. - er med til at sik­re en god jer­n­op­ta­gel­se i et må­l­tid, hvor man f. eks. sam­ti­dig spi­ser rødt kød. kræft hos mænd. Mænd uden på­vist jernmangel bør der­for ik­ke ta­ge kost­tilskud, der in­de­hol­der me­re jern end en al­min­de­lig vi­ta­min- mi­ne­ral­pil­le.

OBS:

Bi­virk­nin­ger ved jer­n­tilskud er kval­me, for­stop­pel­se og ma­ve­s­mer­ter. Af­fø­rin­gen får sort far­ve. Ta­ger du for me­get, kan det gi­ve ma­ve­s­mer­ter, di­ar­ré, opkast­ning. Over 30- 60 mg jern per kg. le­gem­s­vægt per dag kan væ­re far­ligt.

SÅ ME­GET Den an­be­fa­le­de dags­do­sis va­ri­e­rer en del ef­ter køn og al­der. For mænd og ik­ke­men­stru­e­ren­de kvin­der an­be­fa­les 9 mg pr. dag. Dren­ge og pi­ger bør ha­ve hen­holds­vis 11 og 15 mil- li­gram. Men­stru­e­ren­de kvin­der an­be­fa­les en dags­do­sis på 15 mil­li­gram. Hvis du ta­ger jer­n­tilskud på grund af blod­man­gel, kan til­skud af C- vi­ta­min øge jer­n­op­ta­gel­sen. Der­i­mod kan sam­ti­dig ind­ta­gel­se af calci­um el­ler man­gan ned­sæt­te op­ta­gel­sen af jern. Ik­ke min­dre end en fem­te­del af al­le dan­ske kvin­der op­le­ver jernmangel un­der gravi­di­te­ten. Læ­gen an­be­fa­ler der­for of­te at ta­ge jer­n­tilskud fore­byg­gen­de fra ca. 10. gravi­di­tetsu­ge - et dag­ligt til­skud på 40- 50 mg. Det ta­ges mest hen­sigts­mæs­sigt i form af et sær­ligt vi­ta­min­præ­pa­rat, som er ud­vik­let til gravi­de, hvor og­så an­dre sær­li­ge be­hov ( som fol­in­sy­re) er til­go­de­set. Blod­do­no­rer kan og­så ha­ve be­hov for et ek­stra jer­n­tilskud. En en­kelt blod­tap­ning med­fø­rer et jer­n­tab på cir­ka 200 mil­li­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.