Ke­mi un­der lup

Mil­jø­mi­ni­ste­ren vil un­der­sø­ge, om en ræk­ke af hver­da­gens ke­mi­ka­li­er er me­re ska­de­li­ge, end vi går og tror

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

CO­CK­TAIL- EF­FEKT

De dan­ske bør­ne­væ­rel­ser er fyldt med stof­fer, som kan væ­re far­li­ge. Alt fra per­le­pla­der til gam­melt, blødt pla­stik­le­ge­tøj kan in­de­hol­de ke­mi­ka­li­er med ska­de­li­ge ef­fek­ter.

Der­for vil mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S) nu ha­ve un­der­søgt 40 ke­mi­ka­li­er for at fin­de ud af, om de man­ge stof­fer i kom­bi­na­tion er far­li­ge.

» Vi skal ha­ve en hver­dag fri for ska­de­lig ke­mi, og sær­ligt vo­res børn skal ik­ke ud­sæt­tes for det. Der­for er det vig­tigt at få kort­lagt de ska­de­li­ge ef­fek­ter af de 40 stof­fer, « si­ger mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl.

De 40 stof­fer, som nu skal un­der lup­pen, er sær­ligt ud­valgt, for­di de er mistænkt for at ha­ve ska­de­li­ge ef­fek­ter. Især børn er me­re mod­ta­ge­li­ge over for ke­mi­ka­li­ers ska­de­li­ge virk­nin­ger.

Over­ve­jer for­bud

Selv om ke­mi­ka­li­er­ne ik­ke op­træ­der i sto­re mæng­der i f. eks. le­ge­tøj og elek­tro­nik, så kan to stof­fer i kom­bi­na­tion godt væ­re far­li­ge­re, end de er hver for sig. Det kal­der eks­per­ter­ne for ’ co­ck­tail- ef­fek­ten’. Men der mang­ler vi­den om, hvor­dan co­ck­tail- ef­fek- ter­ne vir­ker, og hvor ska­de­li­ge stof­fer­ne er.

En­der un­der­sø­gel­ser­ne med, at der bli­ver på­vist ska­de­li­ge ef­fek­ter, vil mil­jø­mi­ni­ste­ren se på et even­tu­elt for­bud.

» Vi vil selv­føl­ge­lig un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at for­by­de den brug af stof­fer­ne, som gi­ver an­led­ning til ska­de­li­ge ef­fek­ter. Det er klart min hold­ning, « si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren.

Der fin­des op mod 100.000 for­skel­li­ge ke­mi­ka­li­er, som EU har god­kendt til brug i vo­res hver­dag, så selv om det er en god be­gyn­del­se, så er der lang vej igen. Så­dan ly­der det fra mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Det Øko­lo­gi­ske Råd.

Lang vej igen

» Der er helt sik­kert langt fle­re end 40 ke­mi­ka­li­er, der kan med­vir­ke til co­ck­tail­ef­fek­ter, men man kan ik­ke i før­ste skridt få al­le ke­mi­ka­li­er med. Så der er me­get lang vej igen, men det er be­stemt en god og kon­struk­tiv be­gyn­del­se, « si­ger ph. d. Lo­ne Mik­kel­sen, der er ke­mi­ka­lie­fag­lig me­d­ar­bej­der i Det Øko­lo­gi­ske Råd.

Uover­sku­e­ligt an­tal

Med 100.000 for­skel­li­ge ke­mi­ka­li­er er der nem­lig et uover­sku­e­ligt an­tal kom­bi­na­tio­ner, der kan væ­re far­li­ge.

Men nu be­gyn­der re­ge­rin­gen, SF og En­heds­li­sten med at bru­ge 12 mio. kr. om året i fi­re år på at un­der­sø­ge 40 for­skel­li­ge stof­fer.

Hver­dag­ske­mi­ka­li­er i f. eks. børns le­ge­tøj kan væ­re far­li­ge, selv om de kun fin­des i små mæng­der. Nu kort­læg­ger Miljøministeriet en ræk­ke uøn­ske­de ke­mi­ka­li­er. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er Und­gå gam­melt, blødt le­ge­tøj, der kan in­de­hol­de ska­de­li­ge så­kald­te fta­la­ter, der nu er for­budt. Køb kun CE- mær­ket le­ge­tøj, hvor op­da­te­re­de krav til ke­mi er over­holdt. De fle­ste par­fu­me­stof­fer er al­ler­gif­rem­kal­den­de, så und­gå par­fu­me­ret le­ge­tøj. Vær op­mærk­som, når du bru­ger hob­bypro­duk­ter. Børn bli­ver nem­lig nem­me­re ud­sat for ke­mi­ske stof­fer, når de le­ger med hob­bypro­duk­ter i f. eks. fly­den­de form. Na­tur­ma­te­ri­a­ler kan in­de­hol­de pro­ble­ma­ti­ske stof­fer, som fin­des na­tur­ligt i ma­te­ri­a­let. Så de er ik­ke al­tid sun­de­re end plast­le­ge­tøj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.