Kul­tur DET AL­LER­SID­STE

Den dan­ske gu­i­tar­le­gen­de Jør­gen Ing­mann dø­de lør­dag. Men han står som en af de helt sto­re i dansk po­pu­lær­mu­sik

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

NE­KRO­LOG

Jør­gen Ing­manns navn vil for tid og evig­hed væ­re for­bun­det med Me­lo­di Grand Prix- vin­de­ren fra 1963 ’ Dan­se­vi­se’ og sla­ge­re som ’ Sol, sol kom igen’, ’ Slen­tre gen­nem regn’ og sing­len ’ Apa­che’. Ing­mann dø­de lør­dag i sit hjem i Virum.

Selv­om det i år er 31 år si­den, Jør­gen Ing­mann trak sig til­ba­ge fra sce­ne­li­vet, står han sta­dig som en af de helt sto­re – og før­ste – i dansk po­pu­lær­mu­sik. Han op­nå­e­de end­da i 1961 en an­den­plads i USA med sin ver­sion af sing­len ’ Apa­che’.

Ing­manns di­stink­te, twan­gy ’ ven­li­ge’ gu­i­tar­spil med godt med rum­klang blev sko­le­dan­nen­de for gu­i­ta­ri­ster ver­den over. Op­rin­de­lig stærkt in­spi­re­ret af gu­i­ta­ri­sten Le­ster Pol­fus – Les Paul – der se­ne­re lag­de navn til en gu­i­tar­model.

Stjer­ner som Hank B. Mar­vin fra The Sha­dows, Link Wray, Mark Knop­f­ler og ik­ke mindst dan­ske Hil­mar Has­sig har ved­kendt sig ar­ven fra den dan­ske gu­i­ta­rist og den­nes igang­sæt­ter.

Iko­nisk apa­che

’ Apa­che’ var al­le­re­de ind­spil­let af The Sha­dows i en ro­ck­ver­sion, men det var Ing­manns me­re ra­dioven­li­ge ver­sion fra 1961, der gjor­de me­lo­di­en til et hit i USA. Se­ne­re er den en af de mest sam­p­le­de me­lo­di­er over­ho­ve­det – gjort iko­nisk af hip­hop- pio­ne­rer som Su­gar Hill Gang og Grand Ma­ster Flash.

Og så er der jo Tom­my Se­e­ba­chs ver­sion med den kul­ti­ske vi­deo med Louise Fre­vert som halv­nø­gen dan­ser.

Sam­ti­dig mød­te han Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re, der hy­re­de ham til sit ny­e­tab­le­re­de pla­de­sel­skab Me­tro­no­me, og som han ar­bej­de­de sam­men med i åre­vis.

Den smi­len­de ar­bej­der­pi­ge

Og så var der jo et tred­je mø­de. Den lidt ge­ner­te mid­delklas­sed­reng fra Bel­la­høj faldt pla­dask – som man vil­le ha­ve sagt det den­gang – for det smuk­ke og evigt smi­len­de og fik børn sam­men. De var et drøm­me­bil­le­de. «

I åre­ne ef­ter den sen­sa­tio­nel­le sejr med ’ Dan­se­vi­se’ – den per­fek­te sym­bio­se mel­lem Gret­hes stem­me, Jør­gens gu­i­tar og Vol­mer- Sø­ren­sens/ Ot­to Fran­ck­ers sang – blev æg­te­ska­bet ud­for­dret.

Ing­mann ind­spil­le­de et par ja­zz­pla­der med bl. a. Ni­elsHen­ning Ør­sted Pe­der­sen, som han var me­get stolt af, men fort­sat­te el­lers med at ind­spil­le me­re pop­pet ea­sy­li­ste­ning.

Som man kan for­nem­me, når man lyt­ter til hans sid­ste ud­gi­vel­se ’ Jør­gen Ing­mann – Da­nish Gu­i­tar Ace’ ( 2005) var han mu­si­kalsk per­fek­tio­nist. Sce­neskræk og mang­len­de lyst til ken­dis­li­vet holdt ham fra sce­nen, og i 1984 solg­te han si­ne gu­i­ta­rer.

Et sted på al­bum­met ’ Regn­vej­rs­di­va­en – Den ukend­te Gret­he Ing­mann’, der i skri­ven­de stund ro­te­rer på cd- af­spil­le­ren, mens tu­sin­der af dan­ske­re lyt­ter til Giro 413 på P5, hø­rer man, hvor sto­re ja­zz­for­tol­ke­re Gret­he og Jør­gen Ing­mann og­så var.

Og som en spe­a­ker­stem­me si­ger: ’ Vi hå­ber, De har hyg­get dem med Gret­he og Jør­gen Ing­mann’.

Fle­re ge­ne­ra­tio­ner kan si­ge: ’ Ja tak’.

Gret­he og Jør­gen Ing­mann vandt Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 1963.

Fo­to: Scan­pix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.