Ho­ved­lø­se kyl­lin­ger

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen

TV- DRA­MA mand i færd med at red­de de­res børn frem­for at bort­fø­re dem?

Sik­kert. Men jeg har svært ved at se, at det er an­det end et røgslør, der skal træk­ke ef­ter­forsk­nin­gen i lang­drag og dæk­ke over tid­li­ge­re plo­t­hul­ler, mens po­li­ti­et ren­der rundt som ho­ved­lø­se kyl­lin­ger.

Hvis vi li­ge stop­per op en­gang, hvad var så op­ga­ven, da Ha­rald Bjørn blev rin­get op på en schweizisk al­pe­top? At opkla­re mor­de­ne på tre prosti­tu­e­re­de og om mu­ligt knyt­te en for­bin­del­se til Louk­auskis.

The Team – mord uden græn­ser ( 5: 8) DR1 søn­dag *** *** Jeg ved snart ik­ke, hvad der er vær­st? At ’ Mord uden græn­ser’ nær­mest for­ud­sæt­ter, at den dan­ske tv- se­ers hukom­mel­se er hul­let som et par de­sig­nerje­ans. El­ler at er­far­ne po­li­ti­folk som rej­se­hol­dets Kurt Kragh og po­li­ti­in­spek­tør Bent Isa­ger- Nielsen kal­der det en kræ­ven­de se­rie med et godt og tro­vær­digt plot. Vir­ke­lig?

Jeg er med på, at vi på så­dan et halvsløvt søn­dags­plan skal væ­re på stik­ker­ne for at føl­ge med i de man­ge per­so­ner og in­tri­ger i den læk­kert pro­du­ce­re­de se­rie.

Ugens af­snit hav­de godt fl ow over hand­lin­gen, der smart var cen­tre­ret om Ja­ck­i­es sy­ge­seng. Der er kom­met fl ere fø­lel­ser i se­ri­en, og­så ud­over aft enens ero­ti­ske ma­re­ridt. Og der var go­de sce­ner fra Bil­ly the kyl­lings ram­po­ne­re­de sal­mo­nel­la­farm på Fal­ster – en kulis­se, der kun­ne rum­me en hel fi lm i sig selv.

Lo­gik for bur­høns

Der er vi jo nu. Po­li­ti­et i Kø­ben­havn har end­da fan­get an­den bøl­ges bag­mand Bru­no. Men i ste­det for at af­slut­te sa­gen be­gyn­der Eu­ro­pol at jag­te bag­man­den til et sal­mo­nel­laud­brud i Dan­mark. Plud­se­lig skal vi hø­re om Kits hu­str­u­vold. Og i ste­det for i det mind­ste at afh øre Bru­no, kø­rer Bjørn til Ber­lin for at be­sø­ge Ja­ck­ie på ho­spi­ta­let. Er det godt po­li­ti­ar­bej­de?

Og Louk­auskis. De tre pi­ger, der kun­ne fæl­de ham for det gam­le mord, er dø­de, men po­li­ti­et har de­res vid­neud­sagn på vi­deo. De har Guld­tand, Bru­no, en hem­me­lig agent, den for­s­vund­ne ob­duk­tions­rap­port og Ma­da­me Per­nels til­stå­el­se.

Der bur­de væ­re ba­sis for at hi­ve gangste­ren ind til en lil­le sam­ta­le.

Må­ske bru­ger man ik­ke den slags på rej­se­hol­det, i Rigs­po­li­ti­et el­ler i Eu­ro­pol, men her­fra lig­ner det lo­gik for bur­høns.

På så­dan en halvsløv søn­dag skal man væ­re på stik­ker­ne for at føl­ge med i de man­ge per­so­ner og in­tri­ger. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.