Irsk gnav­pot får hjælp fra ven­ner­ne

BT - - KULTUR -

MU­SIK

Van Mor­ri­son

’ Du­ets’

ROCK *** ***

Sam­men med ’ The Gre­at Ame­ri­can Song­book’ er ’ Du­ets’- op­skrift en ti­dens mest uo­ri­gi­na­le ind­fald. Men Van Mor­ri­son kla­rer det uden at slå helt hul i ho­ve­d­et.

Bedst er den gam­le ir­ske gnav­pot, når han læ­ner sig til­ba­ge sam­men med en gam­mel ven og nær­mest la­der san­gen syn­ge sig selv.

Dét il­lu­stre­res bedst med to af al­bum­mets bed­ste ’ Irish Heart­be­ak’ og ’ Hight Than the Wor­ld’, hvor Mr. Mor­ri­son får sel­skab af hhv. Mark Knop­fl er og Ge­or­ge Benson.

Al­le san­ge­ne fra Mor­ri­sons subli­me bag­ka­ta­log er selv­føl­ge­lig hørt før. Og ma­te­ri­a­le af den ka­li­ber er svært at øde­læg­ge.

’ Stre­ets of Arklow’ og ’ Re­al Re­al Gone’ med Mick Huck­nall og Mi­cha­el Bub­le er op­løft en­de. Far- og dat­ter­du­et på ’ Rough God Go­es Ri­ding’ er no­get nær per­fekt. Sha­na Mor­ri­son er næ­sten li­ge så god som fa­de­ren. Men når Joss Sto­ne og Na­ta­lie Co­le står ved mi­kro­fo­nen, bli­ver det for ru­ti­ne­præ­get.

Røgslør

Jeg er og­så med på, at aft enens sto­re spørgs­mål var, hvem der mon har skudt Ja­ck­ie i mil­ten? Er den ty­ske po­li­ti­chef li­ge så kor­rupt som den bel­gi­ske, og er Ja­ck­i­es

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.