Sig det med blom­ster

Far­ve­ri­ge væk­ster fyl­der kunst­ner og kon­ge­lig ho­fl eve­ran­dør Erik Be­rings liv

BT - - NAVNE - An­ne Funch afu@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går: Berth Fo­to

70 ÅR I DAG

Det er ik­ke hvem som helst, der får den ære­ful­de op­ga­ve at de­ko­re­re en smuk græsk- or­to­doks ka­ted­ral i London, når der er kongeligt bryl­lup.

Men det var, hvad blom­ster­de­ko­ra­tør Erik Be­ring gjor­de, da dron­ning An­ne- Ma­ri­es æld­ste søn, kron­prins Pavlos og Ma­rie- Chan­tal i 1995 blev vi­et i Sankt Sop­hia Ka­ted­ra­len.

Et høj­de­punkt i en lang kar­ri­e­re for Erik Be­ring, hvis bu­tik i Kø­ben­havn fem år tid­li­ge­re var ble­vet til­delt skjol­det med rigs­vå­be­net som tegn på, at han var ble­vet kon­ge­lig ho­fl eve­ran­dør. I dag fyl­der han 70 år.

Med de overdå­di­ge og ro­man­ti­ske bryl­lups­de­ko­ra­tio­ner i London- ka­ted­ra­len hav­de hoff et gi­vet Be­ring frie hæn­der. En til­lid, som blev vist ham, eft er at han i 1992 stod for blom­ster­ne til dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks sølvbryllup.

Og det var net­op ved de sto­re kon­ge­li­ge fe­ster i 1990er­ne og i 00er­ne, at Erik Be­ring fi k mu­lig­hed for at fol­de sit ta­lent helt ud.

Men og­så fra bu­tik­ken, først i Køb­ma­ger­ga­de og se­ne­re ved Vester­port og Lan­de­mær­ket, har for­bi­pas­se­ren­de og kun­der i en år­ræk­ke haft mu­lig­hed for at ny­de Erik Be­rings kunst­ne­ri­ske blom­ster­ta­lent.

Blom­ster på Jagt­vej

In­ter­es­sen fi k han al­le­re­de un­der sin op­vækst på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Hver dag gik han for­bi en blom­ster­bu­tik på Jagt­vej, der al­tid hav­de de­ko­re­ret vin­du­et med sær­lig fl ot­te sam­men­sæt­nin­ger, syn­tes han.

Og som ot­te­årig be­gynd­te han som bu­tiks­bud at brin­ge blom­ster ud til kun­der­ne, kom se­ne­re i læ­re i en an­den blom­ster­for­ret­ning og var som 20- årig ud­lært.

I 1968 rej­ste Be­ring først til London og året eft er til Pa­ris på stu­di­e­op­hold. En pe­ri­o­de, han si­den har be­teg­net som af­gø­ren­de for sin fag­li­ge ud­vik­ling. For nok var dan­sker­ne dyg­ti­ge til blom­ster­de­ko­ra­tio­ner, men der var man­ge an­dre må­der at ska­be de­ko­ra­tio­ner på, men­te Erik Be­ring, der og­så var op­ta­get af den ro­man­ti­ske og lidt me­re vold­som­me stil, som især bri­ter­ne var dyg­ti­ge til.

Det blev til en år­ræk­ke som blom­ster­de­ko­ra­tør, men da hans tid­li­ge­re elev, Bjar­ne Als, ger­ne vil­le over­ta­ge Be­ring Hou­se of Flowers i 2002, kun­ne ti­m­in­gen ik­ke væ­re bed­re.

Erik Be­ring hav­de få­et lyst til at te­ste et lidt me­re ro­ligt liv, men uden at træk­ke sig til­ba­ge. Med mu­lig­he­den for at åb­ne en gård­bu­tik, Be­ring­gaard i Gille­le­je, var val­get truf­fet.

Men eft er kun et par år be­gynd­te hel­bre­det at væ­re knap så sta­bilt, der­for blev gård­bu­tik­ken solgt.

I dag bor Erik Be­ring i Ny­kø­bing Sjæl­land, hvor han bru­ger tid på hus, ha­ve, hund og høns. Ved høj­ti­der hjæl­per han in­de­ha­ve­ren af en blom­ster­bu­tik.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

MAN­DAG 23. MARTS 2015

I 1992 stod Erik Be­ring for blom­ster­ne til dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks sølvbryllup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.