En blo­dig hævn

BT - - TV - ACTION

I en ik­ke sær­ligt fj ern men lov­løs frem­tid er den un­ge po­li­ti­be­tjent Max Ro­ck­a­tan­sky træt af sit job med at pa­trul­je­re Au­stra­li­ens lan­ge, øde lan­de­vejs­stræk­nin­ger, hvor rå for­bry­de­re og volds­mænd hær­ger. Max har unæg­te­lig fl air for job­bet bag rat­tet i en po­li­ti­bil, og hans boss over­ta­ler ham der­for til at bli­ve i po­li­ti­sty rken, mod at han kan hol­de en hårdt til­trængt fe­rie sam­men med sin ko­ne og lil­le søn. Uhel­dig­vis har den ond­skabs­ful­de To­ecut­ter og hans mor­de­ri­ske bi­ker­ban­de ind­ledt et hævn­togt mod Max, eft er at han har dræbt et af ban- de­med­lem­mer­ne på lan­de­vej­en. To­ecut­ters hævn­togt kom­mer til at ko­ste Max’s fa­mi­lie li­vet, hvil­ket eft er­la­der den un­ge po­li­ti­mand død ind­ven­digt! Den to­talt fø­lel­ses­kol­de Mad Max rul­ler nu ud på lan­de­vej­en i den sid­ste V8 mu­skel­bil, hvis 600 he­ste­kræft er han slip­per løs i et blo­digt op­gør med To­ecut­ter og hans ban­de. Læ­gen og fi lmin­struk­tø­ren Ge­or­ge Mil­ler de­bu­te­re­de med ” Mad Max”, der trods sit

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: la­ve bud­get in­de­hol­der nog­le af de mest im­po­ne­ren­de og in­ten­se actions­e­kven­ser, som no­gen­sin­de er fi lmet. ( 6’ eren)

Rol­len som den bar­ske be­tjent Max Ro­ck­a­tan­sky, bed­re kendt som Mad Max, gjor­de den un­ge Mel Gib­son ( t. v.) til in­ter­na­tio­nal fi lm­stjer­ne. Mel Gib­son gen­tog rol­len som Max i de to fort­sæt­tel­ser. Nu står den be­røm­te fi lm­se­rie over­for en kom­plet over­ha­ling og re­boot med ” Mad Max: Fury Ro­ad”, hvor ti­tel­rol­len er over­ta­get af Tom Har­dy. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.