SKILS­MIS­SE I KON­GE­HU­SET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den Prins Joachim og prin­ses­se Ale­xan­dra

LØVEN 22.07 - 22.08 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser og hvil­ke be­hov, du selv har i hver­da­gen. Husk at det er ok at si­ge nej. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en, hvis og så­fremt du tør at ta­ge dem op. Ik­ke alt er, som det ser ud til at væ­re, så træd var­somt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Da­gens te­ma er kom­mu­ni­ka­tion. Bre­ve, te­le­fon­sam­ta­ler, internet el­ler an­det re­la­te­ret er no­get, som skub­ber ting i den rig­ti­ge ret­ning for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en dag, hvor du stort set kan få lov til at pas­se dig selv og di­ne eg­ne in­ter­es­ser. Rej­ser og ud­land er in­de i bil­le­det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du fø­ler klar og pa­rat til at vil­le be­ri­ge dit liv med nye og spæn­den­de ak­ti­vi­te­ter. Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne og går i gang med et nyt pro­jekt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er nog­le sær­de­les go­de in­spira­tio­ner i luft en, og det kan sag­tens væ­re i dag, at en drøm går i op­fyl­del­se for dig. Tro på dig selv! Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er ting og sa­ger, som ik­ke me­re er hold­ba­re for dig. Om det er dit job, bo­lig el­ler dit ar­bejds­liv er un­der­ord­net, ba­re du gør no­get ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er spæn­den­de amor­i­ner i luft en. Det kan væ­re i dag, at du mø­der prin­sen/ prin­ses­sen på den hvi­de hest. Og­så øko­no­misk er du hel­dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

122). ( Svær 59). ( Mid­del 46). ( Nem

ind­gi­ver for­melt an­søg­ning om skils­mis­se. Joachim og Ale­xan­dra blev en­de­ligt skilt den 8. april 2005.

Der er ty­de­lig­vis kold luft mel­lem Joachim og Ale­xan­dra på det­te bil­le­de fra det tid­li­ge for­år 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.