BARCA BOM­BE

FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid le­ve­re­de et brag af en fod­bold­kamp, da Lu­is Suárez med en ge­ni­al de­tal­je af­gjor­de El Clási­co

BT - - SPORTEN -

PRI­ME­RA DI­VI­SION Cham­pions Le­ague- kamp mod Man­che­ster Ci­ty, hvor den lil­le magi­ker kun­ne gå på van­det. Med de ka­rak­te­ri­sti­ske be­snæ­ren­de dri­blin­ger og tun­ne­ler eft er be­hag vi­ste Mes­si den form, der før kam­pen hav­de be­ty­det, at han hav­de væ­ret di­rek­te in­vol­ve­ret i 25 liga- scor­in­ger i 2015 – tre fl ere end Re­al Madrids hold til sam­men har præ­ste­ret i sam­me pe­ri­o­de.

Mes­si bag fø­rings­må­let

Der­for kom det hel­ler ik­ke som den sto­re over­ra­skel­se, at Lio­nel Mes­si hav­de en fod med i Bar­ce­lo­nas fø­rings­mål. Eft er 19 mi­nut­ter lag­de han et mil­li­me­ter­præ­cist ind­læg ind i pan­den på den fran­ske for­svars­klip­pe Jéré­my Mat­hieu, der med et vel­pla­ce­ret ho­ved­stød ud­pla­ce­re­de Iker Ca­sil­las til stor ju­bel for de knap 99.000 frem­mød­te til­sku­e­re.

Et kvar­ter se­ne­re var rol­ler­ne byt­tet om. I fuld­stæn­dig fri po­si­tion brænd­te Ney­mar på det skam­me­lig­ste, og mens Bar­ce­lo­na- spil­ler­ne sta­dig ærg­re­de sig, rul­le­de Re­al Madrid kon­tra­ma­ski­nen ud. I lø­bet af få se­kun­der var bol­den ved Bar­ce­lo­nas felt. Her la­ve­de Ben­ze­ma end­nu en ge­ni­a­li­tet, da han fuld­stæn­dig split­te­de Barca- for­sva­ret ad med en hæl- afl eve­ring til Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der stort set ba­re skul­le prik­ke bol­den ind bag Clau­dio Bra­vo.

11 ad­vars­ler

I an­den halv­leg steg in­ten­si­te­ten yder­li­ge­re. Det kun­ne blandt an­det afl æses i an­tal­let af ad­vars­ler. Dom­mer An­to­nio Ma­teu vift ede oft ere med kor­te­ne end en pen­sio­nist i en brid­ge­klub. 11 gan­ge måt­te han i lø­bet af kam­pen hi­ve en ad­var­sel op af lommen.

Kam­pens af­gø­rel­se faldt eft er 55 mi­nut­ter. Da­ni Al­ves tog lag­de en per­fekt afl eve­ring i dyb­den til Lu­is Suárez. Den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber tog over­le­gent bol­den med på sin første­be­rø­ring og spar­ke­de sit ot­ten­de liga­mål ind på den næ­ste. Et sandt drøm­me­mål fra den hårdt­bi­den­de an­gri­ber.

I kam­pen strøm­me­de det ene drøm­me­an­greb eft er det an­det ned mod Ca­sil­las’ mål. Trods fl ere nær­gå­en­de for­søg blev det dog ik­ke til fl ere scor­in­ger.

Med sej­ren fø­rer Bar­ce­lo­na nu Pri­me­ra Di­vi­sion med fi re po­int ned til Re­al Madrid. An­ce­lot­ti vil dog ik­ke af­skri­ve mester­ska­bet end­nu.

» Det er ble­vet svæ­re­re nu, men vi gi­ver ik­ke op. Det er langt fra ov­re, « sag­de han.

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.