KRONJYSK KN

Ran­ders send­te FC Kø­ben­havn til tæl­ling med en scor­ing, der sen­der DM- gul­det di­rek­te mod He­den

BT - - SPORTEN -

Amankwaa for straff e .

» Nu skal jeg ik­ke væ­re dom­mer­fj endt­lig, men det er svært at for­stå, hvor­for han ik­ke fl øjter straff e, når han står fem me­ter ved si­den af. Jeg står 50 me­ter væk og kan nemt se det. Det var et klok­ke­klart straf­fes­park, « si­ger Sol­bak­ken, der fort­sat­te sin fru­stra­tion med en bredsi­de mod den dan­ske dom­mer­stand. Han me­ner, at der bli­ver dømt for me­get imod an­gri­ber An­dreas Cornelius.

» Jeg sy­nes, det er synd for Cornelius, at der bli­ver fl øjtet så man­ge fris­park imod ham, ba­re for­di han er stor og stærk. Det er et ge­ne­relt pro­blem, men i dag var det ek­stra. «

Ran­ders- træ­ner Co­lin Todd kun­ne glæ­de sig over, at Ran­ders fi k sit før­ste Su­per­liga­po­int i fi re kam­pe. Et po­int, der kon­so­li­de­rer ran­d­ru­si­a­ner­ne på tred­je­plad­sen kilet ind mel­lem gi­gan­ter­ne FC Kø­ben­havn og Brønd­by.

» Øko­no­misk kan vi ik­ke kæm­pe med det­te hold, men in­de på ba­nen vi­ste vi her til aft en, vi er i stand til at spil­le op med dem. Det var vig­tigt for os at få et po­int « , si­ger bri­ten, der ik­ke har den fj er­ne­ste tvivl om­kring, hvor DM- gul­det en­der.

» Jeg sag­de al­le­re­de, da vi selv mød­te FC Midtjyl­land, at vi mød­te me­stre­ne, og de smi­der det ik­ke væk nu. De er stær­ke­re end i sid­ste sæ­son, har lært af de­res fejl i sid­ste sæ­son, så ja, de vin­der. «

Land­skampspau­se

For Thomas Dela­ney, Ni­co­lai Jør­gen­sen og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ven­ter nu en Su­per­liga- pau­se med land­skamps­fod­bold. Ni­co­lai Jør­gen­sen vi­ste god form med en fl ot scor­ing og god gen­nem­brud­s­kraft . Thomas Dela­ney vir­ke­de me­re ru­sten, men ser al­li­ge­vel frem mod de kom­men­de land­skam­pe.

» Jeg hå­ber, jeg kan kom­me ind i var­men for good. Jeg har væ­ret med et par gan­ge, men røg af sid­ste år. Det var ik­ke min bed­ste kamp i dag, men ge­ne­relt fø­ler jeg mig i god form, og det hå­ber jeg og­så kan gi­ve sig til ud­tryk på lands­hol­det. «

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Dji­by Fall gav FC Kø­ben­havn end­nu et knæk i guld­kam­pen, da han send­te bol­den i net­tet til 1- 1 og der­med ko­ste­de kø­ben­hav­ner­ne to dy­re­ba­re po­int. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.