’’

FC Vestsjæl­land spil­ler i næ­ste run­de et sæ­so­n­af­gø­ren­de bund­brag mod OB, men ne­der­lag og even­tu­el nedryk­ning får ik­ke Mi­cha­el Han­sen til at gi­ve op

BT - - SPORTEN - Mi­cha­el Han­sen ch­eft ræ­ner i FC Vestsjæl­land

Jeg er pres­set. FC Vestsjæl­land er pres­set. Hvad fan­den gør man, når man ta­ber fi re kam­pe i streg

der de sor­te sky­er at hæn­ge lavt over en el­lers skyfri Har­boe Are­na og spe­ci­elt over træ­ner Mi­cha­el Han­sen.

En si­tu­a­tion, FC Vestsjæl­lands træ­ner ud­mær­ket er be­kendt med.

» Jeg er pres­set. FC Vestsjæl­land er pres­set. Hvad fan­den gør man, når man ta­ber fi re kam­pe i streg og skal sam­le et hold op? « spør­ger træ­ne­ren let­te­re op­gi­ven­de.

FC Vestsjæl­land har haft en for­fær­de­lig start på for­års­sæ­so­nen, hvor det er ble­vet til ne­der­lag i samt­li­ge fem kam­pe. Den ne­ga­ti­ve sti­me har gra­vet vestsjæl­læn­der­ne langt un­der OB, som Sla­gel­se­klub­ben net­op skal mø­de i næ­ste run­de om 15 da­ge. En sand bund­gy­ser, hvor ned- ryk­nings­du­el­len me­get vel kan bli­ve af­gjort.

» Det er nok eft er­hån­den sid­ste skud i bøs­sen. Vi skal prø­ve at bru­ge den her pau­se, der vir­ke­lig kom­mer os til go­de. Vi træn­ger til at få et fy­sisk løft , et men­talt løft og til at fort­sæt­te i den ret­ning, vi er in­de i for at få en sejr over OB, « si­ger Mi­cha­el Han­sen.

Æn­drer ik­ke si­tu­a­tio­nen

Skul­le FC Vestsjæl­land gå hen og ta­be kam­pen, vil der væ­re 13 po­int op til stre­gen, og si­tu­a­tio­nen vil se let­te­re håb­løs ud. Men iføl­ge FC Vestsjæl­lands sport­s­di­rek­tør, Jakob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen, vil et ne­der­lag ik­ke per au­to­ma­tik ud­lø­se en fy­re­sed­del.

» Der er in­gen, der har væ- ret go­de nok. Hel­ler ik­ke de nye spil­le­re. Men så læn­ge vi ar­bej­der knald­hårdt til træ­ning, så æn­drer Mi­cha­el Han­sens si­tu­a­tion sig ik­ke. Vi bli­ver må­lt på re­sul­ta­ter, men træ­ner­fy­rin­ger i øst og vest er ik­ke no­get, vi gør i, « si­ger han.

FC Vestsjæl­land sat­te klu­bre­kord med det fem­te ne­der­lag i streg. Alt ty­der på nedryk­ning, men Mi­cha­el Han­sen ser po­si­ti­ve ten­den­ser i klub­bens spil, der da og­så var tæt på at gi­ve po­int mod Brønd­by søn­dag. Der­for vil Vestsjæl­land- træ­ne­ren hel­ler ik­ke op­gi­ve klub­ben, hvis de skul­le ryk­ke ned.

» Jeg vil ik­ke selv gå. Jeg har sta­dig ener­gi og lyst til det. Hvis der er no­gen, der ik­ke sy­nes, jeg er god nok, så er det de­res job. Mit job er at væ­re her så læn­ge, jeg har ener­gi og sy­nes, jeg kan bi­dra­ge med no­get. Det ind­tryk, vi eft er­la­der i dag, er det, vi skal ar­bej­de vi­de­re med, det næ­ste styk­ke tid, « si­ger han og po­in­te­r­er den sand­syn­li­ge nedryk­ning:

» Det kan godt væ­re, vi ryk­ker ned, men så er der sta­dig en klub, med en po­si­tiv ret­ning, og det er det vig­tig­ste, « si­ger han.

Mens FC Vestsjæl­land skal op imod OB i den af­gø­ren­de bund­kamp 7. april i Oden­se, skal Sla­gel­se- hol­dets over­mænd, Brønd­by IF, kæm­pe i end­nu et ’ New Firm’ mod ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC Kø­ben­havn 6. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.