Hit med træ­nerjob­bet i AaB

BT - - SPORTEN - Fo­to: Hen­ning Bag­ger

de Lars Søn­der­gaard god re­k­la­me for sig selv, da hans Søn­derjy­ske­trop­per vandt Su­per­liga- ude­kam­pen mod AaB 4- 1, selv­om aal­bor­gen­ser­ne før­te 1- 0 ved pau­sen.

» En træ­ner uden am­bi­tio­ner si­ger nej til et ch­eft ræ­ner- job i AaB. Det er be­stemt in­ter­es­sant nok. Men her eft er kam­pen har jeg det fak­tisk helt fi nt med at væ­re træ­ner i Søn­derjy­ske. Vi er nu 14 po­int over nedryk­nings­stre­gen, og ser ud til at ha­ve kla­ret os fri af nedryk­nin­gen, « sag­de Lars Søn­der­gaard med et smil.

Han øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­vidt han er én af de i alt syv træ­ne­re, der de se­ne­ste uger har væ­ret ind­kaldt til an­sæt­tel­ses­sam­ta­le i AaB.

» Det vil jeg hver­ken be- el­ler af­kræft e. Min kon­trakt i Søn­derjy­ske ud­lø­ber til som­mer. Men jeg har ik­ke travlt med at få min frem­tid på plads. Da jeg for to år si­den for­læn­ge­de kon­trak­ten med Søn­derjy­ske, ske­te det først et par da­ge før sid­ste tur­ne­rings­kamp, « sag­de Lars Søn- der­gaard, der har væ­ret i Søn­derjy­ske si­den 2011.

Tæt på en afk la­ring

AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, vil­le i aft es ik­ke ud­ta­le sig om, hvor­vidt Lars Søn­der­gaard er in­de i bil­le­det som klub­bens nye træ­ner.

» I den fa­se, vi be­fi nder os i, øn­sker jeg af bør­se­ti­ske og moral­ske år­sa­ger ik­ke at si­ge no­get som helst om vo­res valg af ny træ­ner. Men vi er alt­så tæt­te­re end no­gen­sin­de på en afk la­ring, « sag­de Al­lan Gaar­de, der kald­te ne­der­la­get for ’ uvir­ke­ligt’.

» Eft er de før­ste 45 mi­nut­ter hav­de vi Søn­derjy­ske i sæk­ken, men desvær­re glem­te vi at snø­re den til, « sag­de Al­lan Gaar­de.

Hos AaB var ik­ke mindst Ras­mus Thelan­der brø­d­e­be­tyn­get.

» Jeg la­ver en kæm­pe­fejl li­ge før de ud­lig­ner til 1- 1. Her­eft er fal­der vi to­talt sam­n­men, « sag­de Ras­mus Thelan­der. Hold­kam­me­ra­ten Thomas Ene­vold­sen var ra­sen­de.

» Det er uac­cep­ta­belt, at vi eft er de­res før­ste scor­ing la­ver en lang ræk­ke bør­ne­fejl. Har vi men­tale pro­ble­mer? Det spørgs­mål må vi fi nde sva­ret på i de næ­ste par ugers tur­ne­rings­pau­se, « sag­de han.

AaB- træ­ner Kent Nielsen men­te dog ik­ke, at det er men­ta­li­te­ten, den er gal med.

» Slet ik­ke. Vi må ba­re er­ken­de, at Søn­derjy­ske var me­re eff ek­ti­ve end os, « sag­de han.

I øv­rigt kun­ne AaBs as­si­ste­ren­de træ­ner, Al­lan Kuhn, eft er kam­pen for­tæl­le, at han er klar til at fort­sæt­te i sit nu­væ­ren­de job eft er som­mer­fe­ri­en, hvor han el­lers har kon­trak­t­ud­løb.

» Før vi bli­ver eni­ge om en for­læn­gel­se, skal den kom­men­de ch­eft ræ­ner øn­ske at ha­ve mig som as­si­stent, li­ge­som jeg skal ha­ve det fi nt med at ar­bej­de sam­men med ham. Dér står sa­gen li­ge nu. Kort sagt: Jeg er i ven­tepo­si­tion, « sag­de Al­lan Kuhn.

Søn­derjy­skes ch­eftræ­ner, Lars Søn­der­gaard, er et varmt navn som ny ch­eftræ­ner i AaB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.