Run­dens gla­dest

BT - - SPORTEN -

DEN GLA­DE­STE TRÆ­NER eft er den­ne run­de må væ­re Glen Rid­ders­holm, der nu kan se for­sprin­get væ­re øget til 11 po­int. Det er dej­ligt kon­so­li­de­ren­de at se sit eget hold vin­de og end­da se kon­kur­ren­ter­ne sæt­te til.

Så den lands­holds­pau­se, der læg­ger Su­per­liga­en død i knap to uger, skal bru­ges til at glæ­de sig i Her­ning. Hvis jeg var i spid­sen for FC Midtjyl­land, vil­le jeg da og­så gi­ve spil­ler­ne fri nog­le da­ge, så de kan ta­ge til Pa­ris, Rom, i som­mer­hus el­ler hvad de el­lers måt­te ha­ve lyst til. For der er ik­ke så me­get, der skal for­fi - nes på træ­nings­ba­nen. Be­gej­strin­gen og selv­til­li­den i trup­pen skal ha­ve lov til at le­ve.

Det må og­så gi­ve Glen Rid­ders­holm en enorm ro, at han ved, der er ble­vet købt så godt ind i vin­ter­pau­sen. Det sæd­van­li­ge spørgs­mål om, hvem der skal sco­re må­le­ne, når Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen er ude, er jo be­sva­ret med kø­bet af Martin Pu­sic, og i lør­da­gens kamp mod Ho­bro så man og­så, at må­l­mand­spo­sten er styr­ket. Jo­han Da­hl­ins an­komst har be­ty­det, at man ik­ke læn­ge­re er så sår­bar, når for­sva­ret be­går fejl. Tal­le­ne fra eft er­å­ret vi­ste, at for man­ge af mod­stan­der­nes af­slut­nin­ger ko­ste­de mål, hvil­ket man age­re­de for­nuf­tigt på. AT FC KØ­BEN­HAVN smed to po­int i guld­stri­den kan gan­ske en­kelt ko­ges ned til, at man fort­sat skal bru­ge for man­ge chan­cer til at sco­re si­ne mål. Der bli­ver ik­ke slå­et ka­pi­tal på de man­ge ind­læg og død­bol­de, som man fremtvin­ger. Og der­for bli­ver det ik­ke eff ek­tivt nok for FCK. Over­ra­sken­de nok vi­ste FCK usik­ker­hed, sjæl­dent, om­end sig­ni­fi kant, mod Ran­ders, hvor der blev sju­sket for me­get i for­sva­ret. To stol­pe­skud blev det til ud over Dji­by Falls scor­ing – og Step­han An­der­sens red­ning i slut­mi­nut­ter­ne sik­re­de jo det ene po­int. LAD OS SE lidt nær­me­re på bron­ze­stri­den, der er det mest spæn­den­de, Su­per­liga­en li­ge nu har at by­de på.

Jeg sy­nes, at Co­lin Todd og Ran­ders kan se til­ba­ge på en god run­de. De har godt nok kun få­et fi re po­int i fem kam­pe – og er ude af po­ka­len – hvil­ket re­sul­tat­mæs­sigt har væ­ret be­kym­ren­de. Men præ­sta­tions­mæs­sigt har det fak­tisk væ­ret godt. En del af de fem kam­pe bur­de væ­re vun­det, og de kun­ne ha­ve vun­det dem al­le, og­så de to kam­pe i Par­ken.

Så ser man på me­re end re­sul­ta­ter­ne, er der en del bag­ved­lig­gen­de for­hold, der gør, at man kan væ­re til­fred­se. Ran­ders må og­så glæ­de sig over, at AaB, i mod­sæt­ning til, hvad jeg tid­li­ge­re har for­ud­sagt, åben­bart ik­ke er så sta- bi­le, som jeg så ten­den­ser til, at hol­det kun­ne bli­ve. SÅ HVOR CO­LIN Todd kan glæ­de sig, må der væ­re til­sva­ren­de pan­de­ryn­ker i AaB hos Kent Nielsen. Der var el­lers tegn på, at det vil­le gå den rig­ti­ge vej, men de to sid­ste kam­pe mod Ho­bro og Søn­derjy­ske var, om ik­ke alar­me­ren­de, så dog skidt. Der er dog sta­dig mas­ser af tid til at få skabt sta­bi­li­tet, og der bør væ­re kva­li­tet nok til at hen­te me­dal­jer.

FC Nord­s­jæl­land, der og­så le­ver i kam­pen om bron­ze, var ik­ke bed­re end Sil­ke­borg, og jeg kan ik­ke se, at kva­li­te­ten i trup­pen er god nok til at krav­le læn­ge­re op.

RUN­DER VI DET

sid­ste hold,

FC Midtjyl­lands træ­ner, Glen Rid­ders­holm, kan gå til land­skampspau­se med et stort smil på og et stort for­spring i Su­per­liga­en.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.