For­ry­gen­de før­ste halv­leg sik­rer Es­b­jerg sej­ren i bund­brag

BT - - SPORTEN -

Der var vig­ti­ge po­int på spil i bund­kam­pen mel­lem OB og Es­b­jerg. Det kun­ne ty de­ligt ses fra kam­pens start, hvor beg­ge hold i dén grad vil­le frem over ba­nen. Chan­cer­ne bøl­ge­de frem og til­ba­ge i beg­ge en­der, men det var ty de­ligt, at især OBs for­svar stod skidt på ba­nen.

Det ud­nyt­te­de Es­b­jergs sven­ske an­gri­ber Da­ni­el Lars­son midt i før­ste halv­leg med et rig­tig an­gri­ber- mål. Le­jes­ven­den fra span­ske Gra­na­da modt­og bol­den i dyb­den, la­ve­de en tun­nel på en OB- for­sva­rer og ud­klas­se­de sik­kert Mads Top­pel i OB- må­let. Es­b­jerg fort­sat­te det for­nem­me spil og kun­ne nemt ha­ve bragt sig for­an bå­de 2- 0 og 3- 0, men skarp­he­den kik­se­de for­an mål.

I an­den halv­leg fi k fyn­bo­er­ne mar­gi­nalt bed­re fat og kom frem til fl ere go­de mu­lig­he­der, hvor især un­ge Mat­hi­as Gre­ve må fø­le sig skyl­dig over, at OB ik­ke fi k ud­lig­net. I over­ti­den ce­men­te­re­de ve­stjy­der­nes hol­land­ske an­gri­ber Mick van Bu­ren sej­ren, da han sat­te sid­ste fod på 2- 0- må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.