Ran­ders spænd­te ben for FCK

BT - - SPORTEN -

FC Kø­ben­havn sty re­de mod sej­ren, men en scor­ing af ind­skif­te­de Dji­by Fall gav Ran­ders po­int i Par­ken.

1- 1 end­te topop­gø­ret, og der­med lig­ger DM- gul­det for al­vor i hæn­der­ne på FC Midtjyl­land, der med 11 spil­ler­un­der til­ba­ge har et for­spring på 11 po­int ned til kø­ben­hav­ner­ne.

FC Kø­ben­havn sad el­lers på det me­ste af kam­pen og kom da og­så plan­mæs­sigt for­an, da formstær­ke Ni­co­lai Jør­gen­sen vi­ste, hvor­for han er ud­ta­get til de kom­men­de land­skam­pe mod USA og Frank­rig. Uden for fel­tet snød han Ni­co­lai Poul­sen med et par smar­te træk og send­te kug­len i net­tet med en kon­trol­le­ret af­slut­ning. Gan­ske fortjent må­lt på spil­do­mi­nans – uden kø­ben­hav­ner­ne dog hav­de væ­ret spe­ci­elt far­li­ge for­in­den.

Al­li­ge­vel lyk­ke­des det Ran­ders at få po­int ud af kam­pen, da Dji­by Fall, som kort for­in­den var sendt på ba­nen, duk­ke­de op og li­ste­de bol­den for­bi Step­han Andersen. I kam­pens over­tid fl ug­te­de han end­da på stol­pen. Re­sul­ta­tet be­tød, at Ran­ders fi k sit før­ste Su­per­liga- po­int i fi re kam­pe, hvil­ket gi­ver hol­det et po­ints af­stand til Brønd­by på fj er­de­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.