DRENGERØVEN

Thor­b­jørn Ole­sen ser frem mod en sæ­son, der skal sen­de ham re­tur mod ver­den­stop­pen i den sport, han el­sker, men ik­ke al­tid fin­der det na­tur­lig at fær­des i

BT - - SPORTEN - JAG­TEN PÅ TOP 10 Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Der er no­get po­p­stjer­ne- ag­tigt over Thor­b­jørn Ole­sen. Vel­træ­net, sol­brun, dyrt ur om hånd­led­det, kæ­de om hal­sen og hå­ret i en mo­derig­tig skil­ning.

I en sport hvor for­dom­me­ne om ke­de­li­ge mi­dal­dren­de mænd i ter­ne­de buk­ser sta­dig fin­der plads, skil­ler dan­ske Thor­b­jørn Ole­sen sig ud. Med sit look, men og­så med et sær­ligt po­ten­ti­a­le, som tid­ligt i kar­ri­e­ren spå­e­de ham en frem­tid blandt ver­dens bed­ste gol­f­spil­le­re. Helt op­pe på det ni­veau, hvor spil­le­re som Ti­ger Woods, Rory McIl­roy og sven­ske Hen­rik Sten­son be­fin­der sig. har væ­ret hård. Sid­ste års sats med at ta­ge til USA og spil­le på PGATou­ren blev en re­sul­tat­mæs­sig fi­a­sko, hvil­ket har få­et on­de stem­mer til at luf­te tan­ken om, at Thor­b­jørn Ole­sen må­ske blot var en døgn­flue, der ik­ke har ni­veau­et til at hol­de sig på top­pen.

Men trods ned­t­u­ren, som med und­ta­gel­se af et par lys­punk­ter kun­ne for­læn­ges med sid­ste halv­del af 2013, hol­der Dan­marks mest ta­lent­ful­de gol­f­spil­ler si­den Thomas Bjørn fast i op­ti­mis­men. Og­så selv­om star­ten på 2015- sæ­so­nen har få­et det vær­st tæn­ke­li­ge af­sæt med en hånd­ska­de, der har holdt ham ude i ind­led­nin­gen af sæ­so­nen.

» Jeg har en fe­mår­s­plan, som jeg la­ve­de før nytår. Når jeg er 30, vil jeg væ­re i top- 10 i ver­den. Og jeg vil vin­de en ma­jor, « si­ger Thor­b­jørn Ole­sen, der ik­ke er ban­ge for at en­de som man­den, der al­drig fik ud­løst det po­ten­ti­a­le, som in­gen er i tvivl om.

» Jeg har vun­det to tur­ne­rin­ger på Tou­ren og væ­ret her­u­de i fi­re- fem år. Så jeg sy­nes, jeg har be­vist mig. Skul­le det gå galt, så går det galt. Men jeg tror på det. «

Er ble­vet me­re mo­den

Thor­b­jørn Ole­sen hvi­ler i sig selv. Smi­ler lidt mel­lem or­de­ne. Den tid­li­ge­re sel­vud­nævn­te festa­be er ble­vet me­re mo­den ef­ter knap en hånd­fuld år på Eu­ro­pa Tou­ren og flyt­nin­gen hjem­me­fra til bopæ­len i London. Pri­vi­li­ge­ret over li­vet som pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler, men og­så med en er­ken­del­se af, at han al­drig bli­ver den brik, der gli­der ube­svæ­ret ind i det sto­re gol­f­pus­le­spil.

» Jeg er nok ik­ke den nor­ma­le gol­f­spil­ler. Det tror jeg al­drig, jeg bli­ver, si­ger han og ud­dy­ber:

» Jeg el­sker at spil­le golf. Men for mit ved­kom­men­de bli­ver jeg hur­tigt to for­skel­li­ge per­so­ner. Man er lidt en an­den per­son, når man er hjem­me blandt ven­ner i for­hold til den, der rej­ser ud til tur­ne­rin­ger, spi­ser på nog­le af de bed­ste re­stau­ran­ter og bor på su­per ho­tel­ler. «

» Når man kom­mer hjem, er det me­get me­re stil­le og ro­ligt. Der slap­per jeg af, spi­ser rug­brøds­mad­der, hyg­ger med ven­ner­ne og le­ver et ik­ke sær­lig vildt luksusliv. Jeg sy­nes egent­lig, jeg er den sam­me, som da jeg var 18 år, selv­om jeg selv­føl­ge­lig kan gø­re nog­le an­dre ting, end da jeg ik­ke hav­de pen­ge. «

Det har Thor­b­jørn Ole­sen. Man­ge af dem. Sto­re sponsora­ter med ek­sem­pel­vis Ni­ke har skaf­fet nul­ler på kon­to­en for­u­den de præ­mie­pen­ge, der føl­ger med i tur­ne­rin­ger­ne.

En­somt at vin­de

Men suc­ce­sen har og­så sin pris for den so­ci­alt an­lag­te Thor­b­jørn Ole­sen, der le­ver i en kuf­fert i om­kring 35 uger om året. Selv når han vin­der, som det var til­fæl­det ved Eu­ro­pa Tour- tur­ne­rin­gen i Au­stra­li­en i ok­to­ber. Den før­ste i to år.

» Når man vin­der, sker der en mas­se. Præ­mieud­de­ling, ud til pres-

MAN­DAG 23. MARTS 2015 sen og alt mu­ligt. Men bag­ef­ter kan man godt stå til­ba­ge der helt ale­ne. Al­le er ta­get hjem el­ler flø­jet vi­de­re. Der­for kan det og­så godt væ­re en­somt at vin­de, « for­tæl­ler Thor­b­jørn Ole­sen, der til­læg­ger den mang­len­de so­ci­a­le ba­se no­get af for­kla­rin­gen på, at det ame­ri­kan­ske even­tyr på PGA- Tou­ren end­te som en fru­stre­ren­de op­le­vel­se.

» Jeg kun­ne se, at til de tur­ne­rin­ger, jeg gjor­de det godt der­ov­re, der hav­de jeg folk om­kring mig. Ven­ner fra Dan­mark el­ler fra Eng­land, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.