NS DOB­BELT­LIV

BT - - SPORTEN - THOR­B­JØRN I DAN­MARK FOR­HOL­DET TIL CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI

jeg le­je­de et hus med, så vi kun­ne hyg­ge os i ste­det for at sid­de ale­ne på

MINI­MUM TO

gan­ge i år kan det dan­ske gol­f­pu­bli­kum op­le­ve Thor­b­jørn Ole­sen på dansk grund.

er der nor­disk land­skamp i Hels­in­gør, når Thor­b­jørn Ole­sen og Thomas Bjørn mø­der de sven­ske stjer­ner Hen­rik Sten­son og Jonas Blixt til AOK pri­va­te Ma­sters.

to må­ne­der se­ne­re føl­ger Him­mer­land Golf Klub op på suc­ce­sen i 2014, hvor Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen hø­ste­de in­ter­na­tio­na­le ro­ser.

Thor­b­jørn Ole­sen klar til at for­sva­re de dan­ske far­ver.

13. JU­NI

LIDT OVER

HER ER

MAN­DAG 23. MARTS 2015 nog­le af de ke­de­li­ge ho­tel­ler i USA.

» Når du ik­ke ken­der så man­ge der­ov­re, kan man godt en­de med at væ­re me­get ale­ne, « for­tæl­ler Ole­sen, der og­så ser dår­lig plan­læg­ning som en af grun­de­ne til den ame­ri­kan­ske ned­t­ur.

Først sent kom han i gang med sæ­so­nen i USA, og så var der plud­se­lig man­ge po­int, der skul­le hen­tes for at ind­lø­se bil­let til 2015- sæ­so­nen.

» Det stres­se­de. Der var man­ge tur­ne­rin­ger, jeg gik ind til uden at væ­re rig­tig klar. Det var jeg pis­seir­ri­te­ret over, men jeg er sta­dig glad

TIL­BA­GE I

» DER ER

ik­ke så me­get i det. Vi har ba­re træ­net sam­men. Jeg var i Dan­mark et styk­ke tid, og vi træ­ne­de lidt med den sam­me fy­si­ske træ­ning. Og det er klart sjove­re at la­ve fy­sisk træ­ning sam­men, end når man træ­ner ale­ne. Hun er en su­per sød pi­ge med be­ne­ne ne­de på jor­den. «

» JEG KEN­DER

Rory McIl­roy ret godt og lær­te Ca­ro­li­ne at ken­de gen­nem ham, da de fandt sam­men. Så brug­te vi no­get tid sam­men. Rory klik­ker jeg ret godt med. Vi er me­get den sam­me ty­pe og brug­te og­så lidt tid sam­men i USA. for, jeg tog der­over. Det har gi­vet en mas­se er­fa­ring og blod på tan­den til at ta­ge der­over igen. Jeg har væ­ret med frem­me i ma­jors i USA, så jeg ved, at mit ni­veau er højt nok til at spil­le der­ov­re. «

Kri­tik mo­ti­ve­rer

I før­ste om­gang står den på fort­sat genop­træ­ning af den ope­re­re­de hånd. Det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed, hvil­ket ik­ke ri­mer sær­lig godt på Thor­b­jørn Ole­sen.

Først der­ef­ter kan han ind­le­de co­me­ba­ck­et mod ver­den­stop­pen - med el­ler uden omver­de­nens tro. Selv har han al­drig mi­stet den. Hel­ler ik­ke, da han i ef­ter­å­ret for før­ste gang i to år røg ud af top- 100.

» Li­ge si­den ama­tør­kar­ri­e­ren har der væ­ret folk, der tviv­le­de på mig. Der var næ­sten in­gen, der tro­e­de på, jeg kun­ne kom­me helt op. Det fik jeg be­vist, og det var en kæm­pe suc­ces. He­le vej­en igen­nem har jeg le­vet med kri­tik, men det gi­ver mig ba­re mo­ti­va­tion til at ar­bej­de hår­de­re. «

Har du ik­ke selv tviv­let på, om du kan ind­fri det po­ten­ti­a­le, som vi ved, du har?

» Jeg sy­nes selv, jeg sæt­ter over­lig­ge­ren rig­tig højt. Så jeg tror me­re, det er det pres, jeg selv læg­ger på mig. «

» Jeg vid­ste, det kun­ne gå beg­ge ve­je, da jeg tog chan­cen i USA, men jeg sy­nes, det var et godt sats. Jeg be­gynd­te al­drig rig­tig at tviv­le på, om jeg er god nok. Jeg ved, jeg kan væ­re blandt de bed­ste, « ly­der det selvsik­kert fra Thor­b­jørn Ole­sen, der nok må væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed i to- tre uger me­re, før han kan kom­me ud på gol­f­ba­nen.

Men så kan man og­så for­ven­te en tændt og top­mo­ti­ve­ret Thor­b­jørn Ole­sen.

» Jeg går ef­ter at vin­de en tur­ne­ring i 2015. «

» Jeg er klart me­re sul­ten, end jeg har væ­ret læn­ge. Når man får så­dan en tid her, kan man mær­ke, hvor stor en kær­lig­hed man har til spor­ten. Det kan man nog­le gan­ge glem­me, når man spil­ler tur­ne­rin­ger hver uge og træ­ner hver dag. Det gi­ver mig mo­ti­va­tio­nen til at træ­ne end­nu hår­de­re, så jeg kan kom­me op på det ni­veau, jeg ved, jeg har væ­ret på. Og løf­te det end­nu hø­je­re, « si­ger Thor­b­jørn Ole­sen.

25- åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen har få­et kri­tik for si­ne mang­len­de re­sul­ta­ter. Men kri­tik­ken mo­ti­ve­rer ham og må­let er at vin­de en tur­ne­ring i lø­bet af i år. Fo­to: Si­mon Læs­søe

ok­to­ber duk­ke­de et bil­le­de op på Twit­ter af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Thor­b­jørn Ole­sen i en bok­se­ring. Med Ole­sen lig­gen­de i gul­vet og Woz­ni­a­cki med en tri­um­fe­ren­de at­ti­tu­de. » Won­der who ca­me out on top, « lød bil­led­tek­sten. Det fik lø­se ryg­ter om en flirt mel­lem de to sing­le­stjer­ner til at fl­o­re­re på net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.