Ger­rard så rødt i Un

Li­ver­pool led det før­ste ne­der­lag i Pre­mi­er Le­ague si­den de­cem­ber, da Man­che­ster Uni­ted vandt 2- 1 på An­fi­eld

BT - - SPORTEN -

PRE­MI­ER LE­AGUE ble­vet fo­re­truk­ket i star­top­stil­lin­gen på be­kost­ning af re­kor­dind­kø­bet Án­gel Di Maria, men den be­slut­ning vi­ste sig at væ­re en ge­ni­streg af den ru­ti­ne­re­de hol­land­ske træ­ner.

Man­che­ster Uni­teds tak­tik med at væ­re mest bold­be­sid­den­de lyk­ke­des for det me­ste i før­ste halv­leg, men Li­ver­pool våg­ne­de ef­ter­hån­den op til dåd og fik det en­tu­si­a­sti­ske hjem­me­pu­bli­kum op af sto­le­ne.

Den spil­le­mæs­si­ge optur va­re­de dog gan­ske kort. Klu­bi­ko­net Ste­ven Ger­rard blev skif­tet ind fra an­den halv­legs start, men nå­e­de kun at be­træ­de græs­set i 38 se­kun­der, in­den han blev præ­sen­te­ret for det rø­de kort. Iøvrigt det hur­tig­ste rø­de kort i Pre­mi­er Le­ague no­gen­sin­de. Ger­rard trå­d­te på An­der Her­re­ras skin­ne­ben, og så måt­te den lo­ka­le helt gå den tun­ge tur mod om­klæd­nings­rum­met med chok ma­let i an­sig­tet.

MAN­DAG 23. MARTS 2015

Det var en brø­d­e­be­tyn­get Li­ver­pool- kap­ta­jn, der måt­te for­la­de ba­nen blot 38 se­kun­der ef­ter, han var ble­vet skif­tet ind. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.