AGF led dyrt po­int­tab

BT - - SPORTEN - MIS­SET CHAN­CE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk faab@ spor­ten. dk

1. DI­VI­SION

Mål:

0- 1 Ar­ri­e­ta ( 5.), 0- 2 Andersen ( 32.), 1- 2 Aa­bech ( 60.), 2- 2 Vatsadze ( 74.) AGF kun­ne i går ha­ve ha­let ind på op­ryk­nings­kon­kur­ren­ter­ne i 1. di­vi­sion, men mis­se­de en gyl­den mu­lig­hed med et 2- 2- re­sul­tat hjem­me mod Ski­ve.

År­hu­si­a­ner­ne kun­ne tors­dag aft en glæ­de sig over at se kon­kur­ren­ter­ne fra Lyng­by spil­le 1- 1 med Vej­le. Der­med hav­de AGF mu­lig­hed for at ind­hen­te en stor del af det for­spring på fi re po­int, som net­op Lyng­by har op­byg­get ned til østjy­der­ne på tred­je­plad­sen.

Wol­fsburg fi k skuff en­de kun 1- 1 i går mod Mainz, men al­li­ge­vel kom hol­det tæt­te­re på Bay­ern Mün­chen i top­pen af Bun­des­liga­en.

For før­ste gang i den­ne sæ­son tab­te Pep Gu­ar­di­o­las mand­skab nem­lig på egen ba­ne, da Borus­sia Mön­cheng­lad­bach hev en 2- 0- sejr hjem på Al­li­anz Are­na.

Bay­ern Mün­chen hav­de kun luk­ket fi re mål ind i de 12 fo­re­gå­en­de kam­pe, hvor det er ble­vet til 11 sej­re, og der­for var det en stor

Men det gik langt fra som for­ven­tet for AGF hjem­me mod Ski­ve. Eft er blot seks mi­nut­ter var det en gam­mel ken­ding, der brag­te gæ­ster­ne i front. Den tid­li­ge­re AGF- spil­ler Da­ni­lo Ar­ri­e­ta he­a­de­de fø­rin­gen i kas­sen for Ski­ve. End­nu vær­re blev det ti mi­nut­ter før pau­sen, da Ale­xan­der Juel Andersen la­ve­de selv­mål til 2- 0.

Kom stærkt igen

Kim Aa­bech gav dog med sæ­sonscor­ing num­mer 12 håb om, at der sta­dig var no­get at hen­te for hjem­me­hol­det. Og det håb var be­grun­det, for med et kvar­ter til­ba­ge af kam­pen fi k ge­or­gi­ske Ma­te Vatsadze ud­lig­net for hjem­me­hol­det til 2- 2.

Trods et mas­sivt pres og sto­re chan­cer i kam­pens slut­ning lyk­ke­des det ik­ke for AGF at hen­te sej­ren, og der­med mis­se­de man en op­lagt mu­lig­hed for at ha­le ind på Lyng­by på den op­ryk­nings­gi­ven­de an­den­plads.

AGF hav­de en gyl­den chan­ce for at hen­te ind på Lyng­by, men måt­te nø­jes med 2- 2 mod Ski­ve. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.