’ BRES­CHEL KØR­TE VAN­VIT­TIGT DUMT’

Der fin­des dår­li­ge ta­be­re, og så fin­des der Oleg Tin­kov. En se­kun­dær pla­ce­ring til Pe­ter Sa­gan fik igen rus­se­ren op i det rø­de felt

BT - - SPORTEN - RIG RUS­SER Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

Oleg Tin­kov måt­te dyk­ke dybt i lommen, da han for­ud for sæ­so­nen skrev kon­trakt med en af cy­kel­spor­tens helt sto­re stjer­ner, Pe­ter Sa­gan. Den slo­vaki­ske me­ster skul­le blandt an­det for­bed­re Bjar­ne Ri­is’ mu­lig­he­der i for­års­klas­si­ker­ne.

I går måt­te Sa­gan dog no­get skuf­fen­de nø­jes med en fjer­de­plads i Mila­no- San­re­mo. I ste­det løb ty­ske Jo­hn De­gen­kolb med sej­ren, da han spur­te­de sig for­an nord­man­den Ale­xan­der Kri­stoff og au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews.

Ef­ter lø­bet var det dog ik­ke De­gen­kolbs flot­te sejr, der løb med op­mærk­som­he­den. Det var i ste­det et – nyt, fri­stes man til at si­ge – ud­brud fra Tin­koff- Saxos ex­cen­tri­ske ejer, Oleg Tin­kov, på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Dum kør­sel

At Tin­kov stil­ler sto­re krav til ryt­ter­ne på sit hold, er ik­ke no­get nyt. Der­for var han be­stemt ik­ke til­freds med ryt­ter­nes kør­sel i fi­na­len. Især Mat­ti Bres­chel, der blev num­mer 12 i lø­bet, stod for skud.

» Bre­chel kør­te van­vit­tigt dumt, « skri­ver han med hen­vis­ning til dan­ske­rens kør­sel i fi­na­len.

Her sad hol­dets kap­ta­jn Pe­ter Sa­gan iso­le­ret et styk­ke fra fron­ten af fel­tet, da nord­man­den Ale­xan­der Kri­stoff åb­ne­de spur­ten. Og det var Tin­kov alt­så til­sy­ne­la­den­de langt­fra til­freds med. Trods det no­get slø­je ud­gangs­punkt for­må­e­de Sa­gan dog alt­så at kø­re sig frem til en fjer­de­plads.

Over for BT af­vi­ser Mat­ti Bres­chel dog kri­tik­ken, da Sa­gan selv tak­ke­de nej til hjæl­pen. må­ske væ­re gå­et bed­re? Men så­dan er sport, « skri­ver han.

Rus­se­rens man­ge kom­men­ta­rer på Twit­ter ser Mat­ti Bres­chel blot som pro­vo­ka­tion til at få ham og de an­dre ryt­te­re til at præ­ste­re bed­re.

» Det er nemt nok at sid­de og skri­ve, når man ik­ke har væ­ret dér. Men jeg tror og­så, det er me­nin­gen, at han vil pro­vo­ke­re. Han kan godt her er MIT HOLD, « skri­ver han og ud­dy­ber:

» Hol­det bli­ver, som jeg vil ha­ve det. Det er ik­ke dansk læn­ge­re. «

Mila­no- San­re­mo var ge­ne­relt præ­get af høj dra­ma­tik. Regn gjor­de ve­je­ne spejlg­lat­te, og det ko­ste­de blandt an­det for en an­den Tin­kof­fSaxo- ryt­ter, Chri­stop­her Juul Jensen. På en ned­kør­sel styr­te­de dan­ske­ren, og ud fra tv­bil­le­der­ne at døm­me slog han sig tem­me­lig vold­somt. Sid­den­de opad en klip­pe­skrå­ning med blo­det lø­ben­de ud fra ven­stre øjen­bryn måt­te den 25- åri­ge dan­sker op­gi­ve at fort­sæt­te.

Det styrt fik Oleg Tin­kov til at vi­se, at han og­så har en blø­de­re si­de.

» Godt ar­bej­de, mand. Jeg hå­ber ik­ke, det bli­ver for slemt – god bed­ring, min ven, « skri­ver han til Juul Jensen på Twit­ter.

Oleg Tin­kov var ik­ke til­freds med Mat­ti Bres­chels ( tred­je fra høj­re) kør­sel på oplø­bet ved Mila­no- San­re­mo, hvor han bur­de ha­ve hjul­pet hold­kap­ta­j­nen, Pe­ter Sa­gan ( yderst til høj­re), til sejr. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.