’’

BT - - SPORTEN - Oleg Tin­kov, ejer af Tin­koff- Saxo

Hol­det bli­ver, som jeg vil ha­ve det. Det er ik­ke dansk læn­ge­re

Oleg Tin­kov me­ner, det kun­ne væ­re ble­vet til me­re, hvis spur­ten var gre­bet an­der­le­des an.

» Godt løb for Pe­ter Sa­gen. Hvis han var be­gyndt at sprin­te tid­li­ge­re, kun­ne det li­de at pres­se os lidt. Og så er det ba­re op til os at bru­ge det kon­struk­tivt, « si­ger Bres­chel og for­kla­rer, at kri­tik­ken af ham ik­ke går ham på.

»

Ik­ke et dansk hold

En ræk­ke Twit­ter- bru­ge­re gi­ver ud­tryk for, at de er træt­te af Oleg Tin­ko­vs age­ren på de so­ci­a­le me­di­er.

» Det var al­drig så­dan, da Bjar­ne ( Ri­is, red.) var boss, « skri­ver Me­re­te Wir­lan­der. Den kom­men­tar fik Tin­kov end­nu me­re op i det rø­de felt.

» Hvad gjor­de han ( Bjar­ne Ri­is, red.) ik­ke. Vandt Ri­is Mila­no- San­re­mo? Jeg hu­sker det ik­ke. Bres­chel blev al­tid num­mer to, « skri­ver han, før rus­se­ren dog bli­ver iret­te­sat af den tid­li­ge­re Ri­is- ryt­ter An­dré Ste­en­sen, der på­pe­ger, at den tid­li­ge­re dan­ske hol­de­jer vandt klas­si­ke­ren med Fa­bi­an Can­cel­la­ra i 2008.

Det vir­ker dog ik­ke til at op­ta­ge den sten­ri­ge rus­ser. I ste­det un­der­stre­ger han, at hol­det ik­ke er dansk læn­ge­re.

» Det her er je­res pro­blem, hold med et an­det hold. Det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.