Var det sid­ste chan­ce for en CL- kvart­fi na­le?

BT - - SPORTEN - Fo­to: Per Kjær­bye

KIF KOL­DING KØ­BEN­HAVN har en am­bi­tion om at væ­re i top ot­te i Eu­ro­pa. Over­sat til hånd­bold­sprog be­ty­der det en plads i Cham­pions Le­agu­es kvart­fi na­ler. Men for an­det år i træk mis­ser KIF mu­lig­he­den for at ind­fri hol­dets mål­sæt­ning.

Jeg sid­der til­ba­ge og til­la­der mig at væ­re bå­de ær­ger­lig og skuff et på dansk hånd­bolds veg­ne over, at KIF ik­ke kun­ne klem­me sig vi­de­re fra ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne. I aft es blev det et for­nuft igt, men på in­gen må­de skræm­men­de Za­greb­mand­skab, der send­te de dan­ske me­stre ud i mør­ket. En KIF- sejr på 23- 21 i re­tu­ro­p­gø­ret var ik­ke nok, da kro­a­ter­ne hav­de vun­det før­ste kamp med 22- 17 og der­med går vi­de­re med en sam­let sejr på 43- 40.

KIF hav­de – i øv­rigt og­så for an­det år i træk – skaff et sig selv et glim­ren­de ud­gangs­punkt med en an­den­plads i grup­pe­spil­let, men ak­ku­rat som sid­ste år for­må­e­de hol­det slet ik­ke at ram­me top­ni­veau i knald- el­ler- fald kam­pe­ne. Og det gi­ver an­led­ning til bå­de be­kym­ring og eft ertan­ke. For si­tu­a­tio­ner­ne min­der så me­get om hin­an­den, at det vil­le væ­re håb­løst ik­ke at hæft e sig ved det. MEN HVAD ER det, der går galt for KIF? Bli­ver pres­set for stort, når grup­pe­spil­let skift es ud med play­off - kam­pe, hvor kni­ven er for stru­ben? Er spil­ler­ne over en bred kam for gam­le og for slid­te fy­sisk, så de ik­ke hol­der en hel sæ­son? Læg­ger de an­dre eu­ro­pæ­i­ske top­hold ba­re et ek­stra ni­veau på, når vi går ind i kno­ck­out- fa­sen? El­ler er KIF ba­re ik­ke bed­re?

Jeg har ik­ke et en­ty­digt svar, men tror, at før­nævn­te spørgs­mål hver især har en snert af sand­hed over sig.

Rent taktisk har der og­så væ­ret plads til for­bed­ring i de to kam­pe mod Za­greb. KIF har igen og igen for­søgt at mas­se sig igen­nem kro­a­ter­nes fi re­blok, men vir­ke­lig­he­den er, at kol­ding- kø­ben­hav­ner­ne ik­ke har væ­ret i nær­he­den af at kun­ne mat­che de langt stør­re kro­a­te­re rent fy­sisk, og der­for un­drer det mig, at de ik­ke for­søg­te at spil­le bre­de­re i ba­nen – bå­de på yder­si­de af ba­ck­er­ne og med fl ere pres ud mod fl øje­ne. Og så har hol­det kørt kon­tra­fa­sen med en fod hvi­len­de på brem­sen. Hav­de KIF gi­vet den me­re pe­dal i går, så vil­le der for­ment­lig ha­ve væ­ret en ræk­ke mål at hen­te dér tak­ket væ­re de­res – og det skal be­mær­kes – rig­tig fl ot­te for­svarskamp. Og mål mang­le­de KIF som be­kendt. VI TA­GER OG­SÅ li­ge en halv om­gang om Ola­fur Ste­fans­son. Med den sto­re stå­hej, der var om hans til­gang, så fortje­ner han og­så et par linjer. Men de bli­ver ik­ke po­si­ti­ve. Den le­ven­de island­ske le­gen­de spil­le­de ik­ke ret me­get, men når han gjor­de, var det vir­ke­lig ik­ke im­po­ne­ren­de. Man må hå­be for KIFs pres­se­de øko­no­mi, at hol­det ik­ke har smidt for man­ge skil­lin­ger eft er hånd­bold­pen­sio­ni­sten, der mang­le­de tem­po, skud­kraft og be­slut­som­hed i de ind­hop, han hav­de i kam­pe­ne mod Za­greb.

Skul­le det­te KIF- hold ha­ve klemt sig ind i top ot­te, sid­der jeg li­ge nu med en for­nem­mel­se af, at dets bed­ste chan­ce var i år. De man­ge ve­te­ra­ner har end­nu et år på ba­gen i næ­ste sæ­son, og det er sjæl­dent, at det som eli­tesport­s­mand er en for­del rent fy­sisk at gå fra 36 til 37 år. Med hol­dets fl ot­te grup­pe­spil, hvor man i en van­ske­lig pul­je sik­re­de sig en fl ot an­den­plads, gik de ind i ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne med go­de be­tin­gel­ser, og da lod­træk­nin­gen gav hol­det Za­greb, prok­la­me­re­de KIFer­ne da og­så, at de var fa­vo­rit­ter.

Men spil­let over de to kam­pe de­mon­stre­re­de, at Za­greb li­ge nu er et bed­re hånd­bold­hold. Og det må ska­be be­kym­ring i KIF. Bå­de ak­tu­elt og med tan­ke på frem­ti­den.

JOUR­NA­LIST

Den gam­le gar­de i KIF Kol­ding Kø­ben­havn kan ha­ve for­spildt de­res sid­ste chan­ce for en kvart­fi­na­le i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.