Bar­ce­lo­na el­ler Bay­ern vin­der CL

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Det bli­ver Bay­ern Mün­chen el­ler Bar­ce­lo­na, der vin­der Cham­pions Le­ague. I hvert fald hvis man skal sto­le på book­ma­ker­ne, som er kom­met med op­da­te­re­de od­ds eft er lod­træk­nin­gen til kvart­fi na­ler­ne.

Så­le­des er Bay­ern Mün­chen nu re­la­tivt klar fa­vo­rit med od­ds 3,00 som det hø­je­ste i skri­ven­de stund på sydty sker­ne. Od­ds­mæs­sigt er det kun Bar­ce­lo­na, der er tæt på Bay­ern med od­ds om­kring 3,50, mens al­le de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter står i mini­mum fem gan­ge pen­ge­ne de fl este ste­der.

Med en for­del­ag­tig lod­træk­ning i form af Mo­na­co, er Ju­ven­tus nu rø­get med frem i fa­vo­rit­fel­tet med od­ds om­kring 8,00 - og for­an sid­ste års fi na­li­ster fra At­le­ti­co Madrid, som med par­rin­gen med Re­al Madrid er tord­net op i od­ds.

Den helt sto­re out­si­der er sta­dig Mo­na­co, som kan spil­les til od­ds 90 på Bet­fair.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.